Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
Kollégiumi munkaterv a 2019/2020-as tanévre


2019.09.28.
Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és

 

 

A kollégiumunk nevelési alapfeladata, hogy azon tanulók számára is /akiknek nincs lakóhelyén lehetősége speciális tanuláshoz/, megteremtsük a megfelelő feltételeket, egy korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumban, amely szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, de egyben megteremti a tanulás, a kulturális, a sport és a szabadidős tevékenységek működési feltételeit.

A kollégium nevelési feladatai szorosan kapcsolódnak az iskola célkitűzéseihez, törekedve egy egységes nevelési pedagógiai egység létrehozására. Céljaink megfogalmazásánál figyelembe vettük iskolánk fő célkitűzéseit, hagyományait, szokásait. Munkánk során szeretnénk együttműködni a nevelőtestület minden dolgozójával, támaszkodva a kollegák szakszerű, felelősségteljes munkájára.

 

 

Az iskola nevelési fő feladatai:

 

- Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

/a hallásra alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazása, azok hatékonyságának növelése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése.

 

-   A digitális tér biztonságos használata

Napjainkban az iskolások egyre több felnőtteknek szóló tartalommal kerülnek kapcsolatba a digitális médiákon keresztül. Az ezekből szerzett információk feldolgozására segítség nélkül nem képesek. Személyiségük egészséges fejlődése érdekében a felnőttek feladata, hogy tartalomszűrés biztosításával, valamint személyes tájékoztatás nyújtásával segítsék őket a helyes eligazodásban, a tartalmak kritikus elfogadásában. Mivel sok esetben maguk a szülők sem képesek felmérni a gyermekükre leselkedő veszélyeket, így az iskola szerepe ezen a területen is megnő. Ezért nagyon fontos a Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal. Életkornak megfelelő weboldalakat megismerése látogatása. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok használat.

 

-   Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban.

Felelősségvállalás, kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia, kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, empátia, segítőkészség …

 

 

 

A kollégium 2019/20-as tanévre megfogalmazott törekvései:

§  a tanulók képességeinek felismerése, kibontakoztatásának segítése, képességek tovább fejlesztése, tudatosítása.

§  a tanulás helyes módszerének elsajátítása, a tanulás iránti igény kialakítása.

§  A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése. Az együttélés szabályainak elsajátítása.

§  A neveltségi szint emelése (kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia, felelősségvállalás).

§    A Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal. Életkornak megfelelő weboldalakat látogatása, megismerése. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok megismerése, helyes és tudatos használatának elősegítése.

§  Környezettudatos, környezetkímélő magatartás kialakítása / szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés, terem és udvartakarítás...

§  A környezet védelmére nevelés (a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megóvása).

§  Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása. Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk kialakítása.

§  Az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

§  Nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának, értékeinek történelmi és vallási hagyományainak megismerése.

 

 

I.                  félévre tervezett feladataink:

 

o      A kollégiumi és iskolai házirend felelevenítése / szabálykövetés, felelősségvállalás

Balesetvédelmi foglalkozások tartása.

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az újonnan munkába állt nevelők munkájának megsegítése, tájékoztatása.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok, munkaköz. vez.

o      A kollégiumi éves, havi munkaterv készítése.

                              Határidő: szeptembertől folyamatosan,

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Rendszeres munkaközösségi megbeszélések tartásával: módszertani segítségnyújtás, az információ áramlás minőségének javítása.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: munkaköz. vez.

 

o      Szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel, a hallottakról beszámolók tartása.

Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Pályázatírás: külsős, ill. iskolai alapítvány felé - /anyagi támogatás céljából versenyekhez, dekorációhoz, kiránduláshoz…/

                     Határidő: folyamatos

                              Felelős: Salétli Rita, nevelőtanárok

 

 

o      A tanulók szabadon választott foglalkozásainak szervezése.

Szakkörök szervezése, vezetése - érdeklődési kör, igény szerint / kézműves, mozgásos játékok, asztalitenisz, labdarúgás, atlétika, röplabda, tollas, sakk, számítástechnika, gépírás…/ kitartás, felelősségvállalás, konfliktus kezelés

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Sport és tanulmányi versenyekre/ kulturált magatartási formák elsajátítása…, rajzpályázatokra felkészítés/ esztétikai nevelés…, versenyre kísérés

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      Városi rendezvényekről, szabadidős programokról információ, tájékoztatás nyújtása / bábszínház, színház- bérletek rendelése, kiállítások…/ társas kapcsolatok, kulturált viselkedésformák elsajátítása…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: Hevér Zsuzsa

 

 

o      Gyümölcsprogram keretében: az iskola gyümölcskiosztása, gyümölcskóstolók szervezése, lebonyolítása, ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása/ egészséges életmódra nevelés…

                     Határidő: folyamatos

                     Felelős: nevelőtanárok

 

o      Biciklis játékos ügyességi (házi és integrált) verseny szervezése, lebonyolítása időjárástól függően/ tolerancia, empátia, társas kapcsolatok…

                              Határidő: őszi v. tavaszi időszak

                              Felelős: Erdélyi László, nevelőtanárok

 

o      Európai Diáksport Napjához kapcsolódva sportfoglalkozások szervezése, lebonyolítása/ egészséges életmódra nevelés…           

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Integrált sportverseny partner iskolák meghívásával a tanév során 1 alkalommal/ tolerancia, empátia, társas kapcsolatok.

                              Határidő: októbertől

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

 

o      Iskola tanulóinak szabadidős sport programok, kirándulások szervezése, kerékpár túrák, lebonyolítása a tanév során több alkalommal (osztálykeretben)/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.

                              Határidő: szeptembertől folyamatosan

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Gyógycipők felmérése: kapcsolattartás a „Betét KFT-vel”, szervezés, lebonyolítás.

                              Határidő: november, tavasz

                              Felelős: Lugosi Andrea

 

o      Az iskola hagyományaihoz híven megrendezésre kerülő Mlinkó héti rendezvények ünnepségek, szervezése, lebonyolítása.

(megemlékezés, sport-játék, vetélkedő…)/ hagyományőrzés, digitális világ helyes használata…

                              Határidő: október

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Pályaválasztási nap megszervezése/ szakmák megismerése, a pályaválasztás és előtt álló diákokat készségeik és képességeik feltárása…             

                              Határidő: október 15.

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Őszi kollégiumi kirándulás szervezése/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.  

           Határidő: október

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskola, kollégium dekorációja, tisztántartása, esztétikus környezetének kialakítása. Gárdonyi Géza Színház plakátjainak hajtogatása, borítékolása/ munkára nevelés, rendszeresség, felelősségtudat kialakítása…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezése pályaválasztást elősegítő céllal 7-8. osztályosok részére./ továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: 7-8. oszt. nevelőtanárai

 

o      Rovásírás verseny: felkészítés, lebonyolításban segítése/ tanulási képességek fejlesztése

                              Határidő: november

                              Felelős: Pongó János, nevelőtanárok

 

o      Tantermek, udvar, sportudvar takarításának megszervezése/rendszeresség, munkára nevelés, esztétikus környezet kialakítására való igény fejlesztése…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Adventi gyertyagyújtások/ hagyományőrzés, közösségfejlesztés…

                              Határidő: december folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Mikulás ünnepség kicsiknek és nagyoknak (iskolai keretben) / hagyományőrzés, közösségfejlesztés…

                              Határidő: december

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Karácsonyváró rendezvény szervezése, lebonyolítása / hagyományőrzés, közösségfejlesztés, kulturált viselkedés és öltözködésforma kialakítása (fejlesztése)

                       Határidő: december

                       Felelős: nevelőtanárok

 

o      Karácsonyi vacsoraest a kollégista gyerekeknek (szervezés, lebonyolítás) / hagyományőrzés, esztétikai érzék, közösségépítés, kulturált viselkedés és öltözködésforma, étkezési szokások megismertetése, kialakítása (fejlesztése)

                               Határidő: december

                       Felelős: nevelőtanárok

 

o      1. Kézműves foglalkozás /érzékenyítés, társas kapcsolatok ápolása, figyelmesség, segítőkészség erősítése

                       Határidő: december

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Egy kézműves pályázat kiírása, lebonyolítása / 500 éve, 1519. május 2-án hunyt el Leonardo da Vinci, itáliai polihisztor (festő, tudós, matematikus, hadmérnök és feltaláló) c. / esztétikai érzék, kreativitás, önművelésre való igény fejlesztése, digitális tér használata, hasznosságának megismerése…

           Határidő: a tanév során

                     Felelős: Salétli Rita, Nagyné Dócs Diána

 

o      I. félév értékelése: Határidő: január

                              Felelős: munkaközösség vezető

 

 

 

II.        félévre tervezett feladataink:

 

o      Téli sportok: szervezés, kísérés…/ társas kapcsolatok, megfelelő viselkedésformák elsajátítása, egészséges életmódra nevelés…

                              Határidő: január, február

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, nevelőtanárok

 

o      Iskolai Farsang megrendezése, lebonyolítása. Dekorációs feladatok ellátása/ hagyományőrzés, kreativitás fejlesztése…

           Határidő: február

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskolai ünnepség szervezése, dekorációkészítés (márc. 15.)/ felelősségvállalás, anyanyelvi kompetencia fejlesztése, kulturált viselkedés és öltözködésforma kialakítása (fejlesztése)

           Határidő: március

           Felelős: Nagyné Dócs Diána

 

o      Logikai játékok- játékos verseny / felkészítés, lebonyolítás

                              Határidő: március

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      2. Kézműves foglalkozás /érzékenyítés, társas kapcsolatok ápolása, figyelmesség, segítőkészség erősítése

                       Határidő: április, május

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Országos sportverseny szervezése, lebonyolítása / Nyuszi, Hopp

           Határidő: március (április)

           Felelős: Hevér Zsuzsa, az iskola összes dolgozója

 

o      Tavaszi kirándulás szervezése/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.  

           Határidő: május

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Családi nap programjainak segítése.

                              Határidő: május- június

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Ballagás szervezése, dekorálási feladatok, műsorkészítés…

                              Határidő: május- június

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Biciklis tábor szervezése/ kitartás, felelősségvállalás, tolerancia… fejlesztése

                              Határidő: június, nyár

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

 

o      Éves értékelés, közösségépítő program, szervezése nevelőtanároknak

                              Határidő: június

                              Felelős: munkaköz. vez.

 

 

Eger, 2019. szeptember 02.

 

Készítette: Salétli Rita Judit