EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Munkatervek
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Egri Tankerület

Téma: Információs oldalak/Különös közzétételi lista

Adatkezelési tájékoztató tanulók és szülők részére


 

TÁJÉKOZTATÁS

TANULÓK ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐIK RÉSZÉRE

 

 

AZ EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYMI, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

ÉS AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT

ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL

2021.

 

Tartalom

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.. 3

1. Az adatkezelők. 3

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei 4

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok. 4

4. Jogorvoslat 6

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK.. 7

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján végzett adatkezelések. 7

1.1. A feladatellátás érdekében végzett általános adatkezelési kötelezettségek. 7

1.2. Egyes speciális feladatokhoz kapcsolódó adatkezelések. 11

2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések. 13

2.1. Fényképek és videófelvételek készítése. 13

2.2. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése. 14

III. A TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK.. 15

1. Az oktatási intézmények értesítése a tankötelezett gyermekekről 15

2. Másodfokú hatáskör gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés. 15

3. Szakértői véleményben foglaltak felülvizsgálata. 16

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL FENNTARTOTT

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

TANULÓI ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐIK RÉSZÉRE

 

 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint az adatkezelők jelen okirattal teljesítik az érintettek részére a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségüket, ezzel elősegítve az érintettek jogainak gyakorlását.

 

Jelen tájékoztató elektronikus formában megtalálható az adatkezelők hivatalos honlapján.

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

1. Az adatkezelők

 

Az Egri Mlinkó EGYMI és Kollégium, mint köznevelési intézmény az Egri Tankerületi Központ önálló szervezeti egységeként működik, a jogszabályban meghatározott köznevelési, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb feladatainak ellátása érdekében önálló adatkezelést végez.

 

Az Egri Tankerületi Központ, mint intézményfenntartó az Egri Mlinkó EGYMI és Kollégium működésével, valamint a saját feladat- és hatáskörének ellátásával kapcsolatban önálló adatkezelést végez.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató mindkét adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekre kiterjed figyelemmel arra, hogy azok egymáshoz kapcsolódnak, egymást kiegészítik a közfeladat ellátása érdekében.

 

 

A Fenntartó, mint Adatkezelő megnevezése:           Egri Tankerületi Központ

Székhelye:                                                                    3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon:                                                                        36/795-230

E-mail:                                                                          eger@kk.gov.hu

Honlap:                                                                        http://kk.gov.hu/eger

Az adatkezelő képviselője:                                          Ballagó Zoltán tankerületi igazgató

 

Az Intézmény, mint Adatkezelő megnevezése:        Egri Mlinkó István EGYMI és Kollégium

Székhelye:                                                                    3300 Eger, Klapka György utca 10

Telefon:                                                                        06 036/518 942

E-mail:                                                                          igazgato@mlinko-eger.edu.hu

Honlap:                                                                        www.mlinkoiskola.kisbiro.hu

Az adatkezelő képviselője:                                          Muraközy Andrea

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei

 

Az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselője:        dr. Tóth Gábor

Telefon:                                                                 36/795-204

E-mail:                                                                   gabor.toth2@kk.gov.hu

Levelezési cím:                                                      3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

 

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

 

A személyes adatokhoz kapcsolódó érintetti jogok gyakorlása adatvédelmi szempontokból az érintetti minőség igazolásához kötött. Az Adatkezelő a jogok gyakorlását ennek megfelelően a személyazonosság igazolását követően tudja biztosítani. Az Adatkezelő telefonon semmilyen esetben sem ad tájékoztatást személyes adatok kezeléséről.

 

Az érintettnek jogában áll, hogy:

a)      az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről - tájékoztatáshoz való jog,

b)      kezelt személyes adataihoz hozzáférjen - hozzáféréshez való jog,

c)      kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje - helyesbítéshez való jog,

d)     kezelt személyes adatait töröltesse - törléshez való jog,

e)      kezelt személyes adatai kezelésének korlátozását kérje - korlátozáshoz való jog,

f)       kezelt személyes adatai tekintetében az adathordozhatósághoz való jogával éljen - adathordozhatósághoz való jog,

g)      kezelt személyes adatai tekintetében tiltakozzon az adatkezelés, illetve automatikus adatkezelés ellen – tiltakozáshoz való jog,

h)      személyes adatai kezelése tekintetében jogai védelme érdekében az illetékes felügyeleti hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál jogorvoslattal éljen - jogorvoslati lehetőség.

 

Tájékoztatás kérése alapján az érintett – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

a)      az Adatkezelő milyen célból kezeli a személyes adatait,

b)      mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére (jogalap),

c)      mikortól és meddig kezeli az Adatkezelő az adatait (időtartam),

d)     milyen adatokat kezel (azok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja),

e)      a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

f)       harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

g)      amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, az adatok forrásáról,

h)      az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az Adatkezelő,

i)        az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,

j)        jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A tájékoztatást az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül adja meg.

 

A helyesbítési jog keretében az érintett az Adatkezelő által kezelt és pontatlan személyes adatát kérésére helyesbíti, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adat kiegészítését.

 

A törlési jog gyakorlása során az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c)      az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d)     a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;

e)      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

b)      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c)      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra szól, amíg az Adatkezelő megvizsgálja az érintett jogos érdekei elsőbbségbe kerülnek-e az adatkezelés jogalapjával szemben.

 

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében, vagy jogos érdekből történő kezelése ellen.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozása esetén megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítható, hogy az érintett érdekei, jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek az adatkezeléssel szemben, az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait.

 

4. Jogorvoslat

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

Az érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatban panasszal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken.

 

Bírósági jogérvényesítés

 

A személyes adatival kapcsolatban az érintettet megillető jogok megsértése, vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében az érintett bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett választása szerint a lakó, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.

 

Felügyeleti hatósághoz fordulás

 

A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el, amely felé az érintett bejelentéssel élhet a személyes adatai kezelését érintően.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

postacím:                                                 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím:                                                         1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:                                                   +36 (1) 391-1400

Fax:                                                         +36 (1) 391-1410

Honlap:                                                   http://www.naih.hu

E-mail:                                                    ugyfelszolgalat@naih.hu

 


 

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

 

 

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján végzett adatkezelések

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) határozza meg a közérdekű feladatot, amelynek végrehajtása érdekében, és amelynek keretei között az Intézmény személyes adatokat kezel.

A Köznev. tv. 2. § (1) bekezdése szerint:

Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, a szakgimnáziumi, szakiskolai nevelés-oktatásban a második szakképesítés, szakképzettség megszerzését biztosító első képesítő vizsga, szakmai vizsga befejezéséig, valamint a készségfejlesztő iskola utolsó gyakorlati évfolyamának befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.

 

A közfeladat ellátása érdekében végzett adatkezelések csoportosíthatóak a következők szerint:

 

a)      a feladatellátás érdekében végzett általános adatkezelési kötelezettségek

b)      egyes speciális feladatokhoz kötődő adatkezelések.

 

Az egyes speciális feladatokhoz kötődő adatkezelésekre vonatkozóan a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) tartalmaz külön rendelkezéseket.

 

1.1. A feladatellátás érdekében végzett általános adatkezelési kötelezettségek

 

Jogalap

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a közérdekű feladat végrehajtása, a pontos jogalapot a Köznev. tv. 41. § (1), (4) - (4a), (9) bekezdése tartalmazza.

 

Köznev. tv. „41. § (1) A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni.”

 

Köznev. tv. „41. § (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:

a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,

b) szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,

d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok

da) felvételivel kapcsolatos adatok,

db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,

dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,

dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,

de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,

df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,

dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,

dh) mérési azonosító,

e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:

ea) az egyéni munkarenddel kapcsolatos adatok,

eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok,

ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,

ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,

ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,

eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,

eh) a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka,

f) az országos mérés-értékelés adatai,

g) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése alapján szervezett határon túli kiránduláson,

h) azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton.”

 

Köznev. tv. „41. § (9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.”

 

Az érintettek és a személyes adatok kategóriái

 

Az adatkezelés érintettjei a gyermekek, tanulók, valamint a gyermekek és a tanulók szülei, törvényes képviselői. A személyes adatok kategóriáit pedig a Köznev. tv. 41. § (4) és (9) bekezdése határozza meg.

 

A személyes adatok forrása

 

A személyes adatok egy részét a gyermek, a tanuló, a szülő vagy a törvényes képviselő adja meg, a személyes adatok másik része az Intézményben keletkezik (pl. a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka).

 

Adattovábbítással kapcsolatos információk, címzettek kategóriái

 

Az Intézmény a közfeladata ellátása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), valamint jogi kötelezettségének teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében a kezelt személyes adatokat a Köznev. tv.-ben meghatározott szervezetek részére továbbítja, illetve továbbíthatja.

 

Köznev. tv. „41. § (5) A (2)-(3) bekezdésben foglalt adatok - az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.”

 

Köznev. tv. „41. § (7) A gyermek, tanuló adatai közül

a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, egyéni munkarendje, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,

b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez,

c)  a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre, illetve a tanuló fizikai állapotára és edzettségére vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,

d) a neve, születési helye és ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének megelőzése, feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,

e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,

f) 

g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,

h) 

i) 

továbbítható.

 

41. § (8) A gyermek, a tanuló

a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, továbbá gyermekpszichiátriai diagnózisának adatai a pedagógiai szakszolgálat és az egészségügyi szakellátó között,

b) óvodai fejlődésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,

c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének,

d)  diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére

továbbítható.”

 

Az Intézmény testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa(i) az EMMI rendelet 81. § (5) bekezdése alapján a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (a továbbiakban: NETFIT) nevű informatikai rendszerbe rögzíti(k) az országosan egységes mérési módszer alapján a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos eredményeket. A NETFIT rendszerbe azonosításra alkalmatlan módon töltjük fel a tanulói eredményeket. A feltöltött eredményeket NETFIT-et  8 támogató informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer automatikusan kiértékeli. A fizikai fittségi mérés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást.

 

Az Intézménynek a Köznev. tv. 44. §-a alapján a tanulókkal kapcsolatos adatokat fel kell töltenie az Oktatási Hivatal által üzemeltetett KIR központi nyilvántartásba.

A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő az Oktatási Hivatal. A tanulói adatok megőrzése tehát a KIR rendszerben történik. A KIR-be jogszabályi kötelezés alapján az intézmény feltölti a tanuló

a) nevét,

b) nemét,

c) születési helyét és idejét,

d) társadalombiztosítási azonosító jelét,

e) oktatási azonosító számát,

f) anyja nevét,

g) akóhelyét, tartózkodási helyét,

h) állampolgárságát,

i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,

j) diákigazolványának számát,

k) jogviszonyával  kapcsolatban azt,  hogy  magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya

szünetelésének kezdetét és befejezésének idejét,

l) jogviszonya keletkezésének, megszűnésének jogcímét és idejét,

m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,

n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,

o) nevelésének, oktatásának helyét,

p) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,

q) tanulmányai várható befejezésének idejét,

r) évfolyamát.

A KIR-ben a tanulók, valamint szüleik is hozzáférhetnek a tárolt adataikhoz.

 

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a köznevelési intézmények  oktatásszervezői  feladatait támogató  informatikai rendszer,  melynek  használata  kötelező  Az intézmény számára. A Kréta rendszerben a legszükségesebb személyes és tanulmányi adatok rögzítése történik. Az itt kezelt adatokat a tanuló és törvényes képviselője is megtekintheti.

 

Adatkezelési jogosultsággal rendelkező személyek

 

A tanulók személyes adatait az intézmény kizárólag azon alkalmazottai jogosultak kezelni, akiknek a személyes adatok kezelése munkakörébe tartozik.

A Köznev. tv. 41. (5) bekezdése szerint a tanulók személyes adatai - a jogszabályokban foglaltak szerint, a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával –  továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetőhelynek, a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

 

A személyes adatok kezelésének időtartama

 

Az Intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

 

1.2. Egyes speciális feladatokhoz kapcsolódó adatkezelések

 

Tanulói hiányzás miatti adatkezelés

 

Az Intézmény az EMMI rendelet 51. § (1) bekezdése szerint a tanuló betegség miatti hiányzása esetén kezeli a hiányzás igazolására szolgáló orvosi igazolást, mely tartalmazza a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Az igazolás egészségügyi személyes adatot is tartalmazhat.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig a fentiek szerint az EMMI rendelet 51. § (1) bekezdése.

 

Az Intézmény az EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése alapján köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Ha az értesítés eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az intézménynek a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve kell megkeresnie a tanuló szülőjét.

 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az EMMI rendelet 51. § (4) bekezdése alapján az Intézmény igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles

tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot.

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az EMMI rendelet 51. § (5) bekezdése alapján az Intézmény a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi  szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és

egyéb foglalkozást, az Intézmény igazgatója haladéktalanul  értesíti  a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

Fegyelmi eljárásokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

A tanulókkal szemben meghatározott feltételek fennállása esetén az EMMI rendeletben szabályozottak szerint az Intézmény fegyelmi eljárást indíthat. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az EMMI rendelet 56. § (6) bekezdése szerint a tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri.

Az EMMI rendelet 57. § (1) bekezdése alapján az intézmény köteles a fegyelmi határozat meghozatalához szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök lehetnek a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 56. § (6), 57. § (1) és (2) bekezdései, valamint az 58. § (1)-(3) bekezdése.

 

Tanuló- és gyermekbalesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése

 

Az intézmény az EMMI rendelet 169. § (1) bekezdése alapján kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és gyermekbaleseteket. A vizsgálat során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.

Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezés, a konkrét adatkezelést előíró jogszabályhely pedig az EMMI rendelet 169. § bekezdése.

 

2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

 

Az Intézmény végez olyan adatkezeléseket is, amelyeket jogszabály nem ír elő, de a közfeladat ellátásával szorosan összefüggnek (pl. a tanulók által előadott műsorról videófelvétel készítése). Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja az érintettek, illetve törvényes képviselőiknek az egyértelmű és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

 

A hozzájárulást a 14 év alatti gyermek esetében a szülő (törvényes képviselő) adhatja meg. A 14 és 16 év közötti gyermek a törvényes képviselőjével közösen jogosult nyilatkozni, a 16 év fölötti gyermek pedig önállóan gyakorolhatja a hozzájárulásra megadására vonatkozó jogosultságát.

 

2.1. Fényképek és videófelvételek készítése

 

Az Intézmény által szervezett rendezvényen fotók és videofelvételek készülhetnek. Az intézmény a rendezvényein fotókat és videókat abból a célból készít, hogy népszerűsítse magát a közösségi oldalakon, weblapján, és hogy dokumentálja a fontosabb iskolai eseményeket.

Az elkészített fotókat az Intézmény közzéteszi honlapján, az iskola faliújságjain.

Az intézmény által szervezett rendezvényeken más szülők és egyéb résztvevők is készíthetnek fotókat, melyek felhasználására és elkészítésére vonatkozóan az intézménynek ráhatása nincs.

 

A fényképek és videók az érintettek hozzájárulása alapján közzétételre kerülhetnek az interneten, az intézmény weblapján, facebook oldalán, vagy egyéb online felületeken, ahol az intézmény megjelenik.

 

Az Intézmény által szervezett rendezvények tömegrendezvénynek minősülnek, ahol azonban bizonyos esetekben nincs szükség az érintettek hozzájárulására. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Amennyiben tehát az elkészült fotón az ábrázolás nem egyéniesítő, nem emel ki egy adott érintettet, vagy azok kisebb csoportját, úgy nem szükséges hozzájárulás beszerzése.

 

Amennyiben a későbbiekben a tanuló, vagy törvényes képviselője úgy dönt, hogy a fényképek és videók készítésére adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, bármikor megteheti az intézmény elektronikus címén vagy székhelyén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Fotók és videók tekintetében az adatkezelés célja

 

Fotók és videók készítése az Intézmény által szervezett programokon azzal a céllal történik, hogy a fotók révén az intézmény népszerűsítse magát és rendezvényeit.

 

Kezelt személyes adatok

 

Az érintettek képmása, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos adatok.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

 

A hozzájárulás a fényképek  készítése  vonatkozásában  az  intézményben folytatott tanulmányok lezárultáig, vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig, a felhasználás vonatkozásában annak visszavonásig érvényes, azonban bármikor visszavonható.

 

2.2. A tanulók személyes vagy különleges adatainak célhoz kötött kezelése

 

A IV.1. pontban nevesített esetkörön felül az Intézmény részéről az iskolai élet munkaszervezése és a tanulók érdekében további személyes adatok kezelésének szükségessége merülhet fel. Az Intézmény a tanulók, szülők személyes vagy a tanulók különleges adatai közül a kötelezően nyilvántartandó adatok mellett célhoz kötötten kezeli továbbá az alábbi adatokat:

 

·         a tanulók és a szülők e-mail címe, szülők telefonszáma a hatékony kapcsolattartás érdekében,

·         a tanuló esetleges speciális táplálkozására, egészségi állapotára vonatkozó különleges adatok a kirándulások, projektek étkeztetésének megszervezése érdekében,

 

A szülőknek fenti adatok kezelését az intézmény által biztosított hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kell megerősítenie. A nyilatkozat nyomtatvány tájékoztatást tartalmaz a hozzájáruláson alapuló érintetti jogokról. 

 

Az Intézmény folyamatosan vizsgálja az adatkezelések jogalapját és amennyiben olyan személyes adat kezelése szükséges, mely az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről gondoskodik.


 

 

III. A TANKERÜLETI KÖZPONT ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

 

1. Az oktatási intézmények értesítése a tankötelezett gyermekekről

 

A Tankerületi Központ a Köznev. tv. 45. § (8) bekezdése alapján éves rendszerességgel tájékoztatja az oktatási intézmények vezetőit a kötelező felvételi körzetükben lakóhellyel rendelkező, a tanköteles kort elérő gyermekkel kapcsolatos adatokról.

Az adatkezelés célja, hogy az intézmények előre értesüljenek a várhatóan a következő tanévben beiratkozó gyermekek számáról. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint közérdekű feladat ellátása, a konkrét jogalapot a Köznev. tv. 45. § (8) bekezdése tartalmazza.

Az érintetti kör a tanköteles korba lépő gyermekek.

A személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, oktatási azonosító szám, születési hely és idő, tankötelezettség kezdete és vége, esetleges halasztással és a kötelezettséghez kapcsolódó jogviszonnyal kapcsolatos adatok.

A Tankerületi Központ a személyes adatokat kizárólag annak a köznevelési intézménynek továbbítja, amely jogszabály alapján a gyermeket felvenni köteles.

A személyes adatokat az Oktatási Hivatal küldi meg a Tankerületi Központ részére.

A személyes adatokhoz kizárólag a Tankerületi Központ ezzel megbízott tisztviselője fér hozzá.

A személyes adatokat a Tankerületi Központ az adatszolgáltatás megküldését követően törli.

 

2. Másodfokú hatáskör gyakorlásával kapcsolatos adatkezelés

 

A Tankerületi Központ a Köznev. tv. 37. § (3) bekezdése alapján másodfokú döntést hoz:

a)      a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b)      az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A másodfokú döntés meghozatalakor a Tankerületi Központ személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint közérdekű feladat ellátása, a konkrét jogalapot a Köznev. tv. 37.. § (3) bekezdése tartalmazza. Az adatkezelés célja a másodfokú döntés meghozatala.

Az érintetti kör elsősorban a gyermekek és a tanulók, másodsorban a szülők, illetve azon személyek, akik a kérelemben megnevezésre kerülnek, vagy valamilyen módon érintettek a kivizsgálni kért ügyben.

A személyes adatok köre: a gyermek vagy tanuló neve, iskolájának megnevezése, osztálya, valamint mindazon személyes adatok, amelyeket a kérelem tartalmaz, illetve amelyek a megalapozott döntés meghozatalához elengedhetetlenek.

Az adatkezelés során adattovábbítás nem történik.

A személyes adatokat az érintettek, az érintettek törvényes képviselői, valamint az oktatási intézmény adja meg.

A személyes adatokhoz kizárólag a Tankerületi Központ ezzel megbízott tisztviselője fér hozzá.

A személyes adatokat tartalmazó iratokat a Tankerületi Központ a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint tárolja.

 

3. Szakértői véleményben foglaltak felülvizsgálata

 

A Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 42. §-a szerint közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal összefüggésben.

Az eljárás megindítását a szülő kérheti, ha nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával.

Az eljárás megindítását köteles kérni

a) a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális intézmény, vagy a gyámhatóság, ha a szülő a szakértői vizsgálat szükségességével nem ért egyet, illetve a kérelmet nem írja alá,

b) a szakértői bizottság, ha a szülő a gyermekével a szakértői vizsgálaton ismételt felhívás ellenére nem jelenik meg vagy a szakértői vizsgálatban nem működik közre, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal vagy annak továbbításával nem ért egyet,

c) a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő, ha a szakértői bizottság eljárásában megszegték a vizsgálat eljárási szabályait,

d) a kijelölt nevelési-oktatási intézmény vezetője, ha a gyermeket a szakértői vélemény alapján a kijelölt nevelési-oktatási intézménybe nem íratják be.

A vizsgálaton való részvételre a Tankerületi Központ írásban kötelezheti a törvényes képviselőt.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint közérdekű feladat ellátása, a konkrét jogalapot a Korm. rendelet 42. §-a határozza meg. Az adatkezelés célja a szakértői vizsgálat lefolytatása, vagy a szakértői bizottság döntésének felülvizsgálata.

Az érintetti kör a gyermekek és a tanulók.

A személyes adatok köre: a tanuló vagy gyermek neve, anyja neve, születési helye és éve, oktatási azonosítója, a törvényes képviselő neve, lakcíme. A személyes adatokat az érintett vagy törvényes képviselője, valamint az oktatási intézmény adja meg.

Az adatkezelés során adattovábbítás nem történik.

A személyes adatokhoz kizárólag a Tankerületi Központ ezzel megbízott tisztviselője fér hozzá.

A személyes adatokat tartalmazó iratokat a Tankerületi Központ a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok szerint tárolja.

 <<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>