EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Információs oldalak/Különös közzétételi lista

HÁZIREND


Tartalomjegyzék

 

 

I. Az óvoda házirendje   

1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 

2. A nevelési év rendje  

3. A szülő joga 

4. A gyermek értékelése, jellemzése 

5. Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje

6. A gyermek joga 

7. A gyermek kötelessége

8. Egyéb rendelkezések   

 

II. Az iskola  

1. Tanulói jogviszony   

2. Munkarenddel kapcsolatos szabályok 

3. Tanórán kívüli foglalkozások  

4. Az intézményi ünnepségek

5. A tanítási órák látogatása  

6. Az intézményi létesítmények szabályai

7. A tanulók díjazásának szabályai 

8. A diákjogok és kötelességek szabályai

9. Tanulói kötelességek

10. Iskolán kívüli rendezvényeken tiltott magatartás 

11. A tanulók jutalmazásának rendje   

12. Büntetések

13. Fegyelmi intézkedések

14. A fegyelmi intézkedések tárgyalását megelőző egyeztetés 

15. Az agresszió kezelése  

16. A büntetőjogi eljárás alá nem tartozó közösségellenes viselkedés  

17. Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák   

18. A szülő joga a tájékoztatáshoz 

19. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős 

20. A gyermekek egészségügyi ellátása   

21. Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, tanulók ellátása 

22. Balesetvédelmi oktatás

23. Fizetési kötelezettségek   

24. A foglalkozásokról való távolmaradás

25. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok   

26. Digitális eszközök használata   

27. A házirend megismerése  

28. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

29. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai  

30. A tanulók tantárgyválasztásának rendje  

 

III. Kollégium

1. Kollégiumi jogviszony 

2. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 

3. A kollégiumból a hazautazás és tiltása

4. Az intézményi rendezvények szabályai   

5. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok  

6. Diákjogok és kötelességek   

7. Tiltott tanulói magatartás 

8. A tanulók jutalmazása, fegyelmezése  

9. A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetés rendje      

10. Az agresszió kezelése

11. A kollégiumi házirend megismerése  

 

 

IV. A fenntartóra háruló többletköltség kezelése 

 

V. Szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának alapelvei

 

VI. A sorsolás útján történő intézménybe kerülés rendje   

 

VII. Záradék 

 

Hozzáférhetőség

 

Hatályosság   

 

 

Mellékletek


 

 

I.                   ÓVODA

 

  1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

a)      Az óvodába lépés feltétele hallássérült gyermekek esetében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleménye.

b)      A logopédiai csoportba a Heves Megyei Szakszolgálat Szakértői Bizottság szakvéleménye, valamin szülői kérelem alapján.

c)      Felvételi körzet: Észak-magyarországi Régió

2.       A nevelési év rendje:

a)      A nevelési év rendje, beleértve a tanítás nélküli munkanapok felhasználását és a nyári zárva tartás rendjét – megegyezik az iskolai tanítási év rendjével, amit az éves munkaterv határoz meg.

b)      Az óvoda heti működési rendje: lásd az 1. sz. melléklet.

3.      A szülő joga:

-   hogy a gyermek napirendjének kialakítására javaslatot tegyen. A napirend kialakításánál meghatározó szempontok: a gyermekek életkori sajátosságai és különleges szükségleteik.

-   hogy gyermekét a foglalkozás megkezdése (9 óra) előtt behozza az óvodába, és 17 óráig hazavigye. Későbbi időpontban csak előzetes egyeztetés után viheti haza.

4.      A gyermekek értékelése, jellemzése:

a)      A jellemzés az óvodai szakmai módszertani munkaközösség által kidolgozott szempontrendszere alapján történik. Ideje, gyakorisága:

-        óvodába lépéskor

-        szükség szerint

-        az óvoda befejezésekor

b)      A beiskolázás előtt a csoportvezető gyógypedagógus részletes pedagógiai jellemzést készít. A gyermeket megvizsgálja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ill. a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság és dönt a beiskolázásról, figyelembe véve a szükséges szakorvosi vizsgálatokat is.

5.      Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje:

-        A gyermek beiskolázásra kerül.

-        Más óvodatípusba kerül szakértői vélemény alapján.

-        Szülői kérésre egyéb okok miatt.

6.      A gyermek joga:

-        Felnőtt felügyelete mellett használhatja az intézmény helyiségeit, eszközeit, játszóteret, játszóudvart.

-        Részt vehet óvodai foglalkozásokon, intézményi rendezvényeken.

7.      A gyermek kötelessége:

-        Óvja meg környezetének tisztaságát életkorának megfelelő szinten.

-        Szándékosan ne rongálja az intézmény épületét, berendezési tárgyait.

8.      Az Óvoda működésére vonatkozó egyéb rendelkezések a Házirend mellékleteiben találhatók.

 

 

II. ISKOLA

 

1.      Tanulói jogviszony

a)      Az iskolába lépés feltételei:

-        A hallássérült tanköteles korú gyermek rendelkezzen a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleményével, valamint a szülő kérje gyermeke felvételét.

-        A logopédiai csoportba történő felvételhez a tanuló rendelkezzen a Heves Megyei Szakszolgálat Szakértői Bizottság szakvéleményével, valamint a szülő kérje gyermeke felvételét.

b)      Átvétel feltételei:

-        Eltérő iskolatípusból a megfelelő szakértői vélemények alapján.

-        Azonos iskolatípusból szülői kérésre, a szükséges dokumentumok bemutatásával (bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, szakvélemény, törzskönyv, átjelentkezési lap)

c)      Osztályba, csoportba sorolás szempontjai:

-        A gyermek életkora

-        Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítvány

-        Egyéni képességek figyelembevételével a tanulmányi idő megrövidíthető

d)     Felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje:

-        Megfelelő szakértői vélemény hiányában a tanuló felvételi kérelme elutasítható.

e)      A tanulói jogviszony megszüntetése, az eljárás rendje:

-        A tankötelezettség megszűnésével

-        A szülő kérésére áthelyezéssel

-        Külföldre távozás esetén

-        Fegyelmi büntetés következtében, ha a tanuló a tanköteles kort betöltötte

-        A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásbeli értesítést küld a szülőnek

f)       Magántanulói jogviszony létrejöhet: szülői kérésre, iskolai javaslatra, szakértői vélemény alapján.


 

2.      Munkarenddel kapcsolatos szabályok

a)      A tanórák, foglalkozások rendjét lásd a 2. sz. mellékletben.

b)      A heti rend kialakításával igazodunk a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásaihoz, és a tanulók különleges szükségleteihez.

c)      A tanítás megkezdésének és befejezésének heti rendjének kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek utazási igényeit.

d)     Tanórák közti szünetek.

Az iskola az óraközi szünetek időtartama alatt felügyeletet biztosít. A felügyeletet biztosító nevelő jogosult dönteni arról, hogy a tanulók hol töltik a szünetet. A felsőbb évfolyam tanulói diákügyeletet adhatnak.

e)      A nyitva tartás alatt az Intézmény folyamatos felügyeletet biztosít a gyermekek számára.

g)      A tanév rendjét, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendjét az iskola éves munkaterve határozza meg.

Az iskola munkarendjéhez alakítjuk a kollégium munkarendjét.

3.      Tanórán kívüli foglalkozások

Az intézmény működéséből adódóan ezek a foglalkozások többnyire a kollégium munkarendjébe illeszkednek. A tanulási időt követően szerveződnek a szaktárgyi szakkörök a felső tagozatosoknak, valamint a hittanórák az arra jelentkező tanulók részére. A különféle szakkörök a tanulók képességeinek fejlődését szolgálják. Jellegüket tekintve lehetnek művészeti, technikai szaktárgyi szakkörök, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődés, hobby alapján is (diákkör). Az intézményi sportkörök a testnevelési órákkal együtt valamennyi évfolyamon biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a sportversenyekre való felkészítést. A működő szakkörök felsorolását az éves munkaterv tartalmazza.

4.   Az intézményi ünnepségeken a tanulók számára a részvétel kötelező, a tanulók ünneplő ruhát viselnek (sötét nadrág, illetve szoknya, fehér ing, illetve blúz). Iskolai rendezvényeken a tanulók alkalomhoz illő öltözékben jelennek meg. A szülőknek joguk van az iskola rendezvényein és ünnepségein részt venni.

5.   A tanítási órákat előzetes egyeztetés után, intézményvezetői engedéllyel, a szülők is látogathatják.

6. A tanulók az intézmény létesítményeit felnőtt felügyelettel rendeltetésszerűen használhatják, az adott helyiség szabályzatának megfelelően. Az iskola udvarát, játszóterét, sportpályáját a tanulók kizárólag felnőtt felügyelete mellett, rendeltetésszerűen használhatják.

7. A tanulók díjazásának szabályai

Szabadidőben, szakkörön, tanórákon elkészült munkadarabokat a tanulók hazavihetik. A foglalkozást vezető pedagógus döntése alapján a mintadarabokat intézményi kiállításra, ajándékozásra használjuk fel.

8.      A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

a)      A tanulók nagyobb közössége a tanulók több mint 30 %-a

b)      A diákönkormányzati jogokat a tanulók nagyobb közössége gyakorolja. Az iskola vezetőségében a Diákönkormányzatot patronáló tanár képviseli, és az információáramlást biztosítja.

c)      A tanulónak a szülőkkel egyetértésben joga van az iskola által felkínált fakultatív tantárgyak és foglalkozások közül választani.

d)     Az iskolában a diákok aktív közreműködésével faliújság működik.

e)      A tanulót megillető kedvezményekről a szülő tájékoztatást kap az iskola igazgatójától.

f)       A tanuló által okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

g)      A tanuló a tanórákhoz kapcsolódóan kap házi feladatot azzal a nevelési célzattal, hogy feladattudata, felelősségérzete kialakulhasson.

-    A házi feladatnak olyan jellegűnek kell lennie, mely a tananyag begyakorlását szolgálja, elkészítéséhez elegendő a kollégiumi nevelőtanár vagy a szülő minimális segítsége.

-    A házi feladat elkészítésének elmaradása következtében a tanuló elmarasztalásban részesül. A házi feladat és a felszerelés rendszeres hiánya a tanuló szorgalmának értékelésére kihatással lesz, de ez nem befolyásolja tanulmányi teljesítményének értékelését.

9.      Tanulói jogok és kötelességek

a)        A tanulónak joga van ahhoz, hogy

-          tankötelezettségét különleges szükségleteinek megfelelő intézményben,

   szakemberek irányításával teljesítse

-          igény szerint korrepetálásban, felzárkóztatásban, illetve tehetséggondozásban

   részesüljön

-          bekapcsolódjon a diákönkormányzat életébe

-          kollégista legyen, illetve bejáróként is részt vegyen a szabadidős

   foglalkozásokon

-          a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben biztosított jogaival élhessen

-          joga van ahhoz, hogy ékszert, nagyértékű játékot, elektronikai eszközt hozzon

   magával, de az intézmény ezért felelősséget nem vállal

b)        A tanuló kötelessége,

-          hogy tankötelezettségét teljesítse

-          hogy az intézmény Házirendjét betartsa

-          az intézmény dolgozójának felügyelete, irányítása mellett iskolai rendezvények előkészítésében, majd a terem visszarendezésében részt vegyen

-          az intézmény helyiségeit tartsa rendben, az épület állagát, tisztaságát óvja

10.   Iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás

-           szeszesital, dohányáru, kábítószerek vásárlása, illetve ezek fogyasztása, használata

-           szándékos rongálás

-           másokat megbotránkoztató viselkedés

11.   A tanulók jutalmazásának formája, rendje

a)        Év közben

-szaktanári, nevelőtanári dicséret szóban, üzenőfüzetben

-szaktanári, nevelőtanári dicséret ellenőrzőbe írva

-osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva

-igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva

-igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt (iskolagyűlésen, ünnepélyeken)


 

b)        Év végén

-bizonyítványba írt szaktanári dicséret

-bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret

-oklevél

-jutalomkönyv

-igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt

-Mlinkó István-díj

A szóbeli dicséretet is írásba kell foglalni, és a szülővel alá kell íratni.

12.   Büntetések:

a)      szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt

b)      írásbeli figyelmeztetés

c)      írásbeli intés (szaktanári, vagy osztályfőnöki)

d)     napirend szigorítása

e)      igazgatói intés szülő jelenlétében

f)       igazgatói intés a tanulóközösség előtt

 

13.   Fegyelmi intézkedések fokozatai és formái

a)      megrovás

b)      szigorú megrovás

c)      meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (kirándulás, táborozás)

d)     áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba

e)      eltiltás a tanév folytatásától nem tanköteles korúak esetén

f)       kizárás az iskolából nem tanköteles korúak esetén.

14.   A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetési eljárás folytatható le a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján)

Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal az érintett felek – kiskorú tanuló esetében a szülők – egyetértenek.

Az egyeztetési eljárás kezdeményezéséért, szabályszerű lebonyolításáért felelős az intézményvezető.

Az eljárásban érintett személyek értesítése, és a tények feltárásában való közreműködés az általános igazgatóhelyettesnek, ill. a kollégiumi vezetőnek a kötelessége.

15.   Az agresszió kezelése

Az agresszió kezelésével kapcsolatos teendők az intézmény Pedagógiai Programjának II. fejezetének 5. pontjában olvashatók.

16.  A büntetőjogi eljárás alá nem tartozó közösségellenes viselkedés megelőzése, annak szabályozása
Minden esetben cél a tanuló közösségellenes viselkedésének megelőzése és megakadályozása. A tanuló zaklatott viselkedését észlelő pedagógus vagy nem pedagógus dolgozó, illetve tanuló jelzi az érintett osztályfőnöknek a problémát. Egyéni segítő beszélgetés keretében feltárják a zaklatott viselkedés kiváltó okát. Nem kielégítő eredmény esetén a beszélgetésbe be kell vonni az intézményegység-vezetőt, illetve az intézményvezetőt. Ezzel egyidejűleg az osztályfőnök felveszi kapcsolatot a szülővel, gyámmal, gondviselővel. Ha a tanuló viselkedése nem rendeződik, akkor további segítő szakember bevonása történik (családsegítő, mentálhigiénés szakember, a gyermekvédelmi rendszer szakemberei). Ennek szervezése az intézményvezető feladata. Amennyiben a tanuló közösségellenes viselkedése nem szűnik meg, akkor a házirendben felsorolt büntetési formák alkalmazandóak.

17.   Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák és a felmentések a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Pedagógiai Program rendelkezései alapján történnek.

18.   A szülőknek joguk van tájékoztatást kapni a következő tanév taneszközeiről. A szülők közössége, a tanulók nagyobb csoportjának javaslatára kérheti a házirend módosítását.

19.   Intézményünkben gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. Elérhetőségéről az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket.

20.   A gyermekek egészségügyi ellátásáról az intézmény gondoskodik a betegszobában kifüggesztett rend szerint. (4. sz. melléklet)

21.  Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, tanulók ellátása

A szülő, vagy gondviselő írásban fordul az intézményvezetőhöz, melyben kéri, hogy az intézmény gondoskodjon az 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyermeke, napközbeni ellátásáról. Ez a cukorbetegséggel kapcsolatos alapvető tevékenységeket foglalja magában: vércukorszint szükség szerinti mérése, valamint szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges inzulin beadása. A kérelemmel egyidejűleg a szülő az intézmény rendelkezésére bocsájtja a gyermek cukorbetegségével kapcsolatos valamennyi orvosi dokumentációt, és az ellátás eszközeit.
Az intézményvezető az 1-es típusú cukorbeteg gyermek, tanuló ellátására egy megfelelő végzettséggel rendelkező személyt bíz meg: az ápolónőt vagy speciális képzettséggel rendelkező pedagógust.
A gyermek vagy tanuló intézményben tartózkodásának időtartamától függően az érintett gyermek ellátásába több személy is bevonható.

Rosszullét esetén a gyermek ellátásért felelős személy haladéktalanul mentőt hív, és értesíti erről a szülőt

22.   Tanulóink minden tanév elején balesetvédelmi oktatást kapnak. A baleset megelőzési előírásokról minden tanév első tanítási napján, valamint szaktárgyanként a szaktanároktól a tanulók tájékoztatást kapnak. A pedagógus az általa elkészített, használt pedagógiai eszközöket csak megfelelő védő, biztonsági előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra és iskolai tanórákra.

23.   Fizetési kötelezettségek
A szülő étkezési térítési díjat fizet tárgy hó 10. napjáig. A hátralékot a következő hónap 10. napjáig kell rendeznie. Tanév végén a túlfizetést a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság visszafizeti. A gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók, illetve az óvodások nem fizetnek az étkezésért. A gyermekvédelmi kedvezmény érvényesítéséhez a határozat benyújtását a szülőnek időben meg kell tennie.

24.  A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok

A hiányzás első napján a szülő köteles értesíteni az iskolát.

Iskolába érkezéskor a tanuló köteles mulasztásának okáról igazolást hozni. Igazolatlan hiányzás esetén a gyermek– és ifjúságvédelmi felelős intézkedik.

A foglalkozásokról való késések a szorgalmi jegyeket befolyásolják. A késés okáról tájékoztatni kell a nevelőt.

25.  Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ.

-   Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép segítségével megtekinthetik.

-   A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.

-   A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel az értesítő könyvön (ellenőrzőn) keresztül is írásban közli.

-   Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.

-   A hozzáférést az osztályfőnököknél lehet kérni.

-   Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, üzenetek küldésére is használhatják.

-   Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az e-naplót, a szülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás értesítő könyvön keresztül írásban történik. Az osztályzatok bejegyzése az értesítő könyvbe (ellenőrzőbe) a tanuló feladata. A bejegyzéseket a szülőnek láttamoznia kell.

26.  Digitális eszközök használata az intézményi élet során
Lásd a Házirend mellékletében a részletes szabályozást

27.  A tanulmányok alatti vizsgák rendje

A tanuló értékelését, osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk meg.

A szülőket fogadóórán, szülői értekezleten, üzenő füzeten, telefonon, keresztül folyamatosan tájékoztatjuk gyermeke teljesítményéről, eredményeiről. Nyílt tanítási órákon személyes tapasztalatokat is szerezhetnek gyermekük fejlődéséről.

Félévkor az ellenőrzőben értékelést, illetve osztályzatokat, félévi bizonyítványt kapnak pedagógiai programunk, és helyi tanterveink szerint. Dokumentumaink évfolyamonként és tantárgyanként tartalmazzák a továbbhaladás követelményeit.

 

Tanulmányok alatti vizsgák:

-          Osztályozó

-          Évnyerő vizsga

-          Javítóvizsga

Amennyiben a tanulónak a félévi és a tanév végi értékeléséhez vizsgát kell tennie, akkor a szülőt erről írásban értesítjük a vizsgán való részvétel szükségességéről, és időpontjáról. Főszabály szerint a vizsgának szeptember 30-ig meg kell történnie.

Három fős bizottság előtt zajlik a vizsga, és jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

Az osztályozó vizsga követelményeit tantárgyanként, évfolyamonként az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az osztályozóvizsga letételét a nevelőtestület engedélyezi; mérlegelve a hiányzás mértékét, ezen belül az igazolt és igazolatlan hiányzás arányát.

Ha a tanuló egy évfolyam követelményeit rövidebb idő alatt teljesíti, akkor nevelőtestületi és igazgatói engedéllyel jogosult arra, hogy évnyerő vizsgát tegyen.

Javítóvizsgát legföljebb két tantárgyból lehet tenni.

 

28.  A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az intézmény valamennyi tanulója sajátos nevelési igényű, így a tankönyvet térítésmentesen kapja. Az osztályfőnök a szaktanárok jelzése alapján összesíti a tankönyv iránti igényt. A tankönyvfelelős rögzíti a megfelelő elektronikus felületen.

29.   A házirend megismerése

a)      A házirendet a szülők szülői értekezleten megismerik, és ezt aláírásukkal tanúsítják.

b)      A tanulókat az osztályfőnök köteles tájékoztatni az iskola házirendjéről.

c)      Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy a házirend mindenki számára hozzáférhető legyen.

d)     Az intézménnyel első alkalommal jogviszonyba kerülő gyermekek, illetve szülők átveszik a Házirend egy nyomtatott példányát.

 

30.  A tanulók tantárgyválasztásának rendje

Szeptember 1-jén, a tanévnyitó szülői értekezleten a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermeke a választható tantárgyak közül melyiken vegyen részt. Az adott tanévben a választás nem módosítható.


 

III. KOLLÉGIUM

1.      Kollégiumi jogviszony

-   A kollégiumba kerülés feltételei megegyeznek az iskolába kerülés feltételeivel. Az integráltan tanuló hallássérült tanulóknak, valamint a beszédfejlesztő csoportok tanulóinak is biztosítjuk a diákotthoni elhelyezést szülői kérésre.

-   A csoportba sorolás feltételei megegyeznek az iskolai szempontokkal.

-   A felvétel, átvétel elutasításának rendje: Nem lehet a kollégium lakója az, aki magatartásával zavarja társait, tartósan sérti az együttélés elemi szabályait.

-    A kollégiumi jogviszony megszűnésének szabályai megegyeznek az iskolai szabályozással.

2.      A munkarenddel kapcsolatos szabályok

-   Napirend és heti rend: lásd a 3. számú mellékletet.

-   A tanuló iskolai elfoglaltságát, órarendjét, szabadidejének szervezését az életkori sajátosságok és a különleges szükségletek figyelembe vételével szervezzük.

-   A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet szabályai: A szorgalmi időszak alatt a kollégiumban folyamatos felügyeletet biztosít.

-   A tanév rendjével, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai megegyeznek az iskolai házirendben megfogalmazottakkal.

-   A kollégium munkarendjét az iskolai munkarenddel összhangban szervezzük.

3. A kollégiumból a hazautazás és tiltásának szabályai, rendje

-   A gyerekek haza- és visszautazása történhet a szülőkkel kötött írásbeli megállapodás alapján önállóan, vagy szülői kísérettel.

-   A tanuló utazhat az iskola által szervezett busszal Miskolcig. Az utazás folyamán kizárólag a gyermekfelügyelő biztosít felügyeletet. Külön felügyeletet igénylő gyermek csak szülői kísérettel utazhat az iskolabuszon.

-   A bejáró tanuló hazamehet tanítás után, ebéd után, illetve a szülővel történt előzetes megállapodás alapján adott időpontban úgy, hogy a délutáni tanulás rendjét ne zavarja, de legkésőbb 18:30-ig.

-   A bejáró óvodások az 1. sz. melléklettben foglaltak szerint mehetnek haza.

-   A magántanuló csak külön meghívással kapcsolódhat be a kollégium életébe.

-   Fegyelmi okokból a hazautazás nem tiltható meg.

4. Az intézményi rendezvények és ünnepek szabályozása megegyezik az iskolai szabályozással.

-   Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok megegyeznek az iskolai házirendben megfogalmazottakéval.

-   A hálószobába szülők csak a be- és kiköltözések alkalmával mehetnek be. A tanév folyamán a szülők a portán várják meg gyermekeiket.

-   Kivéve: iskolai rendezvények.

-   Egyéb esetekben iskolai dolgozók kíséretével.

-   A tanulók az intézmény létesítményeit felnőtt felügyelettel rendeltetésszerűen használhatják tanításon kívüli rendezvények, programok alakalmával.

-   Az egészségre ártalmas /pl.: gyógyszer, alkohol, cigaretta/, ill. saját és mások testi épségére veszélyes anyagok, eszközök /szúró, vágó tárgyak/ nem hozhatók a kollégiumba.

-   A tanulók hálószobai szekrényeiket akkor zárhatják le, ha tartalék (pót) kulcsot adnak le a gyermekfelügyelőiknek.

-   A kollégium tanítási szünetben szálláshelyenként értékesítheti a hálószobákat, ill. szorgalmi időben korlátozott mértékben bérbe adhatja a tornatermet.

5.     Diákjogok és kötelességek:

a)      A tanulóknak joguk van:

-        a kollégiumi problémáikkal az intézményvezetőhöz, szaktanárokhoz, nevelőtanárokhoz, gyermekfelügyelőkhöz fordulni

-        a kollégium és a DÖK által felkínált szakkörökön, rendezvényeken való részvételre

-        hit- és vallásoktatáson való részvételre

-        a kollégium helyiségeinek rendeltetésszerű használatához

-        az iskolai munkát nem zavaró, az oktatást, kulturális, sporttevékenységet segítő személyes tárgyakat behozni

-        saját felelősségre ékszert, mobiltelefont behozni, (a telefont tanulási időben, ünnepségeken kikapcsolt állapotban kell tartani), használatának rendje mellékletben olvasható

-        szülői írásbeli engedély alapján az iskola területét elhagyni

-        véleményt nyilvánítani a kollégiumi élet minden területéről

-        a betegszobai szolgáltatások igénybevételéhez, melynek formáit a betegszobai működési szabályzat tartalmazza (4. sz. melléklet)

 

b)      A tanulók kötelesek:

-        a kulturált viselkedési szabályokat betartani mind egymással mind a felnőttekkel szemben.

-        az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig befizetni.

-        tanév kezdetekor orvosi igazolást bemutatnia arról, hogy egészségesek és közösségbe mehetnek.

-        a kollégiumba ápoltan, tisztán kell érkezni.

-        az iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhát viselni.

-        a kollégium felszerelését óvni és ügyelni a takarékosságra.

-         a szándékosan okozott anyagi kárt megtéríteni.

 

6.     Tiltott tanulói magatartás kollégiumi lakhatás ideje alatt

-   Szeszesital és dohányáru, kábítószerek vásárlása, illetve ezek fogyasztása, használata.

-   Játékteremben, italboltban való tartózkodás.

-   Nyerő- és játékgépek használata.

-   Közterületen szándékos rongálás.

-   Másokat megbotránkoztató viselkedés.

-   Társairól videófelvételt, vagy fényképet készíteni.

-   Tanórán, illetve a kollégiumban lámpaoltás után telefont használni.


7.     A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének formája, rendje:

a)        Jutalmazás év közben:

-    nevelőtanári, szakkörvezetői, gyermekfelügyelői dicséret szóban, üzenőfüzetben és ellenőrzőben

-    igazgatói dicséret szóban, az iskola ifjúsága előtt, írásban az ellenőrzőben

b)        Jutalmazás év végén

-    közösségi szakköri munkáért elismerő oklevél, könyv –tárgyjutalom

c)        Büntetések

-    szóbeli figyelmeztetés

-    írásbeli figyelmeztetés

-    írásbeli intés

-    kimenő megvonása

-    igazgatói intés

-    fakultatív programoktól való eltiltás (kirándulás, tábor, sportverseny)

-    kizárás a kollégiumból

 

8.     A fegyelmi tárgyalást megelőző kötelezően lefolytatandó egyeztetési eljárás rendje 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján)

A rendeletben rögzített szabályozásnak megfelelően, az ott közölt eljárásrendben, a tanulót érintő fegyelmi eljárás megindítása előtt, a kötelességszegő és a sértett közötti egyeztetési eljárást lehet lefolytatni.

Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása érdekében.

Az egyeztetési eljárás kezdeményezéséért, szabályszerű lebonyolításáért felelős az intézményvezető.

Az eljárásban érintett személyek értesítése, és a tények feltárásában való közreműködés az általános igazgatóhelyettesnek, ill. a diákotthoni igazgatóhelyettesnek a kötelessége.

9.     Az agresszió kezelése

Az agresszió kezelésével kapcsolatos teendők az intézmény Pedagógiai Programjának II. fejezetének 5. pontjában olvashatók.

10.                                    A kollégiumi házirendet a szülők szülői értekezleten megismerik, és ezt aláírásukkal tanúsítják. A tanulókat a nevelőtanár köteles tájékoztatni a diákotthon házirendjéről.

 

IV. A fenntartóra irányuló többletköltség kezelése

A házirendbe olyan változtatás, ami a fenntartóra többletkötelezettséget róna, csak abban az esetben kerülhet be, ha ezzel a fenntartó előzetesen egyetértett.

 

V. A szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának alapelvei

Intézményünkben nem releváns.


 

VI. A sorsolás útján az intézménybe kerülés rendje

 

A sorsolás nyilvános.

-   A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.

-   A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.

-   A sorsolás helyszíne az iskola épülete.

-   A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.

-   A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le. A sorsolási bizottság tagjai: az intézményvezető, az általános helyettes és az érintett osztályfőnök, az érintett szülők, a jegyzőkönyvvezető.

-   A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese.

-   A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási bizottság tagjait.

-   A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a sorsolási urnába.

-   Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.

-   Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.

-   A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.

-   A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.

-   A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási bizottságtagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.

-   Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.

-   A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.

 

VI. Záradék

Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium nevelőtestülete az intézmény Házirendjének módosításait a 2021. január 31-ém megtartott nevelőtestületi értekezletén fogadta el. A pedagógusok egyetértésüket aláírásukkal igazolták.


 

Hozzáférhetőség

Papíralapú változata elhelyezésre kerül az intézményvezetői irodában, a könyvtárban. Olvasható az iskola weblapján. Az intézménybe első alkalommal beiratkozó tanuló (szülő, gondviselő, gyám) a Házirend egy nyomtatott példányát átveszi.

 

Hatályosság

A Házirend visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata jogszabályváltozás, fenntartói kérésre vagy intézményi változás miatt történik.

 

Eger, 2021. szeptember 1.

Muraközy Andrea
intézményvezető

 


Mellékletek


 

A Házirend 1. számú melléklete
Óvodai napirend a hallássérült gyermekek csoportjában

 

Időpont

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 - 9.00

9.15 - 10.00

gyermekek fogadása, játék, és hallókészülék ell.

csoportos. foglalkozás

8.00-9.00   játék, közben

hallókészülékek ellenőrzése

7.30 - 8.15. játék, közben hallókészülékek ellenőrzése

 

10.00 - 10.15

tízórai

9.00-9.45   csoportos foglalkozás

8.15 - 9.00 csoportos fogl.

10.15 - 11.00

csoportos foglalkozás

9.45-10.15    tízórai

9.00 - 9.15 tízórai

11.00 - 11.45

kiscsop. fogl. / egyéni fogl.

10.15-11.00  csop. fogl/egyéni fogl.

9.25 - 10.00 csoportos fogl.

11.45 - 12.30

egyéni foglalkozás

11.00-11.45    kiscsop. fogl/egyéni fogl.

11.45-12.30    egyéni foglalkozás

10.00 - 11.30 egyéni fogl.

12.20 - 13.00

ebéd

13.00 - 14.30

alvás / pihenő / játék

14.30 - 15.00

folyamatos ébresztés / játék

15.00 - 15.20

uzsonna

15.20 - 16.00

csoportos foglalkozás

16.00 - 16.45

játék

16.45 - 18:00

a terem rendezése, levegőzés

18:00 - 18:30

vacsora

 

 

Óvodai napirend a logopédiai óvodai csoport számára

 

 

Időpont

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 - 9.00

9.15 - 10.00

Alapozó terápia

csoportos foglalkozás

8.00-9.00  Alapozó terápia

7.30-8.30. Alapozó terápia

10.00 - 10.15

tízórai

9.00-9.45  csoportos foglalkozás

8.15-9.00 csoportos fogl.

10.15 - 11.00

csoportos fogl. / logopédia

9.45-10.15   tízórai

9.00-9.15 tízórai

11.00 - 11.45

kiscsop. fogl. / logopédia

10.15-11.00  csop. fogl. / logopédia

9.15-10.00 csoportos fogl.

11.45 - 12.30

egyéni foglalkozás

11.00-11.45 kiscsoportos fogl. / logopédia

11.45-12.30  egyéni foglalkozás

10.00-10.45 kiscsoportos fogl.

10.45-11.30 egyéni fogl.

12.30 - 13.00

ebéd

13.00 - 14.30

alvás / pihenő / játék / Alapozó terápia

14.30 - 15.00

folyamatos ébresztés / játék

15.00 - 15.20

uzsonna

15.20 - 16.00

csoportos foglalkozás

16.00 - 16.45

játék

16.45-

a terem rendezése, levegőzés

 

A Házirend 2. számú melléklete
Csengetési rend

órák

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

jelző csengetés

 

7.55-kor

 

 

 

0. óra

 

7.10-7.55

 

 

 

1. óra

8.20-9.05

8.00-8.45

 

 

7.30-8.15

2. óra

9.15-10.00

8.55-9.40

 

 

8.25-9.10

tízórai

15 perc

15 perc

15 perc

15 perc

15 perc

3. óra

10.15-11.00

9.55-10.40

 

 

9.25-10.10

4. óra

11.05-11.50

10.55-11.40

 

 

10.20-11.05

5. óra

12.00-12.45

11.50-12.35

 

 

11.10-11.55

6. óra

12.50-13.35

12.45-13.30

 

 

12.00-12.45

 

 

A Házirend 3. a számú melléklete
Kollégiumi napirend az intézmény hallássérült gyermekeket ellátó csoportjai számára

 

hétfő

kedd-szerda-csütörtök

péntek

2. emelet    1. emelet

2. emelet    1. emelet

2. emelet 1. emelet

7:00   érkezés folyamatosan

    hallókészülék ell. folyamatosan

6:00 ébresztő

  mosakodás, öltözködés

6:15    ébresztő

mosakodás, öltözködés

9:00 érkezik az iskolabusz Miskolcról

az osztályok elfoglalása

 ágyak, hálószobák rendbe tétele

ágyak, hálószobák rendbe tétele

6:45 reggeli

9:15   tanórák

7:00 reggeli hallókészülék ell.

7:20 hallókészülék ell. reggeli

7:00 hallókészülék ell.   reggeli

   hallókészülék ell.

 

7:50 az osztályok elfoglalása

8:00    tanórák

7:30 az osztályok elfoglalása, tanórák

12:00 ebéd folyamatosan

12:45 ebéd 1. turnus

12:45 ebéd 1. turnus

12:35 ebéd a 6. órás iskolabuszosoknak

13:35  ebéd 2. turnus

13:30  ebéd 2. turnus

hazautazás folyamatosan

13:45 szabadidő

13: 45 szabadidő

12:55 indul az iskolabusz Miskolcra

14:15    szabadidő

15:00 tanulás

14:15   szabadidő

 

16:00    uzsonna

16:00  uzsonna

 

16:20 tanulás

16:20 tanulás tanulás

 

17:00   tanulás

17:00   tanulás

 

17:20 szabadidő szünet

17:20 szabadidő szünet

 

17:30   tanulás

17:30   tanulás

 

18:00 vacsora    szabadidő

18:00 vacsora szabadidő

 

18:30  vacsora

19:00 szabadidő

18:30 szabadidő   vacsora

 

20:00    lefekvéshez készülődés

20:00   lefekvéshez készülődés

 

20:30    zuhanyozás

20:30   zuhanyozás

 

21:00    villanyoltás

21:00   villanyoltás

 

21:30    villanyoltás

21:30   villanyoltás

 

 

 

A Házirend 3. b számú melléklete
A logopédiai csoportokba járó gyermekek napirendje

 

hétfő

kedd-szerda-csütörtök

péntek

alsó tagozat    felső tagozat

alsó tagozat   felső tagozat

alsó tagozat    felső tagozat

7:00  érkezés folyamatosan

6:30   ébresztő

    mosakodás, öltözködés

6:15  ébresztő

  mosakodás, öltözködés

8:20 tanítás a logopédiai osztályokban

ágyak, hálószobák rendbe tétele

ágyak, hálószobák rendbe tétele

6:45 reggeli

9:15 tanórák

7:00 reggeli/ iskolába érkezés

7:20   reggeli

7:00 iskolába érkezés reggeli

 

 

7:50    az osztályok elfoglalása

8:00   tanórák

7:30  az osztályok elfoglalása, tanórák

12:00    ebéd folyamatosan

12:45 ebéd órarend szerint

12:45 ebéd órarend szerint

13:00    tanulószoba/ logopédia

13:35 ebéd órarend szerint

13:30 ebéd órarend szerint

14:00   hazautazás folyamatosan

13:45 szabadidő/ logopédia

13: 45 szabadidő/ logopédia

 

14:15 szabadidő/ logopédia

15:00 tanulás

14:15    szabadidő/ logopédia

 

16:00    uzsonna

16:00    uzsonna

 

16:20 hazatérés/ korrepetálás, kf

16:20 hazatérés korrepetálás, kf.

 

17:00 szabadidő

17:00   szabadidő

 

17:20 szabadidő szabadidő

17:20   szabadidő

 

18:00 vacsora szabadidő

18:00 vacsora   szabadidő

 

18:30   vacsora

19:00  szabadidő

18:30 szabadidő    vacsora

19:00 szabadidő

 

20:00  lefekvéshez készülődés

20:00 lefekvéshez készülődés

 

20:30   zuhanyozás

20:30    zuhanyozás

 

21:00 villanyoltás

21:00 villanyoltás

 

21:30  villanyoltás

21:30    villanyoltás

 

 

 

 

A Házirend 4. számú melléklete

A betegszoba működése

Intézményünkben a tanulók egészségügyi szűrésére, felügyeletére, ápolására betegszoba áll rendelkezésre. Az iskolaorvos itt végzi az egészséges gyerekek évenkénti ellenőrzését, itt történik a védőoltások beadása. A védőnő minden héten egyszer tisztasági ellenőrzést végez a gyerekek körében.
A betegszobában reggel 6:30-tól 20:30-ig két ápolónő dolgozik. Feladatuk az állandó gyógyszert szedők ellátása, az esetleges sérülések kezelése, a szakrendelésekre való kísérés, a kisebb, orvost nem igénylő betegségek kezelése.(Pl., diéta, pihenés biztosítása, sebkezelések, a bőr és haj tisztaságának állandó figyelemmel kísérése.) Komolyabb betegség esetén a szülőt értesítik, aki hazaviszi a gyermeket. A szülő érkezéséig ápolják, ha szükséges, sürgősségi ellátásra viszik, vagy mentőt hívnak a gyermekhez.
Az ápolónők feladata a dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatainak a megszervezése is. A hallókészülék ellátáshoz szükséges feladatokat fülész–audiológus szakorvos végzi.

 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

 

 

-         Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján ismerteti a tanulókkal az aktuális tanév rendjét. Ezt követően a dokumentum elérhető az iskola weblapján, valamint az intézmény könyvtárában.

-         Az osztályközösségek egy-egy képviselőt választanak a Diákönkormányzati testületbe, mely havi rendszerességgel a segítő tanár irányításával megbeszéli az elmúlt időszak eseményeit és a következő hónap tervezett programjait. Döntenek egy tanítás nélküli nap programjáról.

-         Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat az intézményi élet, a diákélet eseményeiről; meghallgatják a diákok észrevételeit és ezeket továbbítják a vezetőségnek.

-         A tervezett programok és a megvalósult események beszámolói a faliújságon olvashatók, a fényképek megtekinthetők.

-         A tanulók sajátos nevelési igényüknek megfelelő kommunikációs csatornán szereznek tudomást az őket érintő eseményekről, illetve ugyanígy nyilváníthatnak véleményt.

-         A diákok kiemelkedő jelentőségű események kapcsán közvetlenül is fordulhatnak az intézményvezetőhöz, az intézményvezető-helyetteshez, vagy a kollégiumi intézményegység-vezetőhöz.

 

 

.       Muraközy Andrea

   intézményvezető

 

A mobiltelefonok, okosórák, tabletek, laptopok azaz digitális eszközök használata az iskolában és kollégiumban

     Digitális eszközt mindenki kizárólag saját felelősségére hozhat az intézménybe.

     Digitális eszközt tanórán (délelőtt és délután) kizárólag a pedagógus kérésére lehet elővenni és rendeltetésszerűen használni. Az eszközök használata csak felügyelet mellett megengedett.

     Alapértelmezetten a tanulók az iskolába érkezéskor a digitális eszközt egy erre rendszeresített dobozba teszik, abban tárolják és az osztály szekrényében helyezik el.

     Más digitális eszközét eltulajdonítani, titokban használni, arról üzeneteket küldeni tilos!

     Tilos az intézményen belül fényképek készítése.

     21.00 óra után a digitális eszközt használni tilos! A tanuló köteles azt az éjszakás gyermekfelügyelőnek átadni.

     18 éven felülieknek szóló, a gyermeki pszichét, idegrendszert izgató (szexuális, agresszív) tartalmakat megjelenítő felvételeket nem lehet nézni az intézményben.

A szabályok megismertetése a tanulókkal, valamint a tároló doboz biztosítása, illetve annak helyének kijelölése az osztályfőnök feladata.

A szabályok betartatása valamennyi pedagógus és gyermekfelügyelő kötelessége.

A szabályok be nem tartása esetén a készüléket elvesszük, és csak a szülőnek adjuk vissza. A szabályok megsértése további büntetést is maga után von.

 

 

Szülői nyilatkozat

 

Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Házirendjét megismertem és tudomásul vettem.

Egy nyomtatott példányát átvettem.

 

_______________ osztály

Szülők aláírása:

 

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ----------------------------------------------

    ----------------------------------------------

    ----------------------------------------------

 

 

Eger, 20……………………………….

 

 

 <<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>