EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Munkatervek
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tanfelügyelet

Téma: Információs oldalak/Különös közzétételi lista

Intézményi tanfelügyelet megállapításai


(Óvoda, Általános Iskola)

2020. 02. 07-02. 24.

 

1. Pedagógiai folyamatok

Kiemelkedő területek

Az intézmény szakmai munkája, elkötelezettsége kiemelkedő, az egyéni sérülésspecifikus megsegítés példaértékű. Dokumentumaik a vezető irányításával, a nevelőtestület bevonásával készülnek, stratégiai és operatív céljai megvalósulnak. A pedagógusok egymással való, és a nevelő-oktató munkát segítő közösség szoros együttműködése, összetartó ereje, pozitív szelleme jelenik meg valamennyi dokumentumban.

Fejleszthető területek

Az önértékelési folyamat teljes megvalósítása, az abból származó eredmények elemzése, értékelése során nyert információk megjelenése és visszacsatolása az intézmény stratégiai dokumentumaiban. Ez által nyitottabbá válnak az eredmények a dolgozók és a szülők körében is. Pedagógiai program felülvizsgálata, kiegészítése a változó törvényi környezet és tanulói igények, nevelési-oktatási körülmények tükrében.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Kiemelkedő területek

Az intézményben a nevelési, tanítási módszerek kiválasztása a pedagógiai programmal összhangban történik. Az intézmény tanulóinak képességeit, adottságait, speciális igényeit maximális mértékben figyelembe véve tervezik programjaikat, mindennapi életüket. A szülők megfelelő keretek között részt vesznek a közösségfejlesztésében, a részvétellel az intézmény életébe való bevonódással a szülők elégedettek.

Fejleszthető területek

A különböző sérülés típusú tanulók közötti társas kapcsolatok javítása. A tanulók egymás jobb elfogadásának érdekében szükséges a pedagógusok számára, olyan további ismeretek, módszerek elsajátítása, amelyekkel ezt segíteni tudják.

 

3. Eredmények

Kiemelkedő területek

Az intézmény pedagógiai és szakmai programjának egyik prioritása a nevelés - oktatás egysége és eredményessége, melyet konkrét, egyértelmű és mérhető stratégiai és operatív célok alapján mér és értékel. A mérések rendszeresek, közösen elfogadott elvek mentén végzik. Módszertani munkaközösségek évfolyamonként, fogyatékossági típusonként és tantárgyanként mérési eszközöket dolgoztak ki, melyek révén nyomom követhető egy-egy tanuló önmagához mért fejlődése. A felmérések százalékos eredményéről táblázatokat, diagramokat készítenek, ami segíti a tanulók erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerését, fejlesztését, egységes elvek szerinti értékelését. A képességek, mérések eredményei fejlődést mutatnak.

Fejleszthető területek

A tanulókövetésnek és ennek elemzésének, mint az intézményi eredményesség fontos indikátorának hatékonyabb kihasználása. A KRÉTA elektronikus napló használata elsajátításának segítségével a szülők gyorsabb, szélesebb körű tájékoztatásának biztosítása gyermekeik eredményeinek, előrehaladásának megismerése érdekében. Az összegyűjtött és rendszerezett mérési eredmények, a levont következtetések nyíltabb megosztása tanulók és pedagógusok körében egyaránt.

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Kiemelkedő területek

Az intézmény vezetője a gyerekek – kollégák - intézmény szakmai érdekeit magas szinten képviseli. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzése, értékelése A nevelő testület véleményét a stratégiai, illetve operatív tervezés esetén, valamint a fejlesztések során, a döntés előkészítéseknél a vezetés figyelembe veszi. Nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen működő, folyamatos megújulásra képes közösséget alakítottak ki. A pedagógusok szervezett és spontán módon egyaránt szívesen osztják meg egymással jó gyakorlataikat. Különös figyelmet fordítanak a pályakezdők és az újonnan érkező kollégák segítésére, beillesztésére.

Fejleszthető területek

IKT eszközök használatából adódó lehetőségek kiaknázása a napi gyakorlatban. A pedagógusok munkájával kapcsolatos, elsősorban pozitív, megerősítő visszajelzések további megtartása. Jogszabályi változások folyamatos nyomon követése a tantestület részéről, hatásvizsgálat eredményeinek átadása a pedagógusoknak a vezető részéről.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Kiemelkedő területek

Az intézmény aktívan, tartalmasan és hatékonyan együttműködik valamennyi partnerével, tanulmányi, kulturális és sport területen egyaránt, korrekt kapcsolatot ápol. Arra törekszenek, hogy a tanulók, szülők javát szolgálja az együttműködés. Nyitott új partnerkapcsolatok létesítésére. A kapcsolatokat jól használja ki a korszerű tudásanyag megismerése, átadása, a tanulók minél sokoldalúbb fejlesztése érdekében. Az intézménnyel való szülői elégedettség kimagasló, amit megalapoz az intézmény jó hírneve, pedagógiai munkája.

Fejleszthető területek

Szülői kapcsolattartás erősítése. Szülői csoportok számára közösségi felületek etikus használatának megismertetése, kommunikáció fejlesztése, valamint a KRÉTA elektronikus napló használatának előtérbe helyezése. Az intézmény külső kapcsolatai olyan sokrétűek és tartalmasak, hogy annak további megőrzése és lehetőségek szerinti fenntartása javasolt.

 

6. A pedagógiai munka feltételei

Kiemelkedő területek

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, eszközparkjának karbantartásáról gondoskodik. Az intézményvezető igyekszik megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. Ennek érdekében sikeres a pályázati tevékenység, a külső partnerekkel szoros, eredményes a kapcsolattartás. A pedagógusok innovatívak, igyekeznek megújulni: továbbképzésekről egymásnak beszámolnak, jó gyakorlatokat hoznak létre, aktuális problémákat team munkában oldják meg. Az intézmény stratégiai célok alapján rendszeresen felméri a munkatársak képzési szükségleteit és reális képpel rendelkezik a nevelő – oktató - rehabilitációs munka humánerőforrás szükségletéről. A bekövetkező hiányt, szükségleteket időben jelzi a fenntartó felé.

 

Fejleszthető területek

A meglévő IKT eszközök bővítése, további modern az intézmény specialitásához igazodó eszközök beszerzése, fejlesztése, hatékonyabb használata a pedagógusok nevelő - oktató, fejlesztő munkájában. A mindennapi infokommunikációs munkához, elektronikus napló használathoz szükséges Wifi hálózati feltételek javítása. Erőforrás pótlására minden pályázati lehetőség megragadása. Pedagógusok felkészítése az eszközök használatára.

 

7.  A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó      dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

 

Kiemelkedő területek

Az intézményi dokumentumokban megjelenő célok koherenciát mutatnak a törvényi szabályozókkal. A célok meghatározásánál figyelembe veszik az intézmény sajátos neveléséből adódó feladatokat. Mindenki számára értelmezhető és elfogadható közös értékrendszert dolgoztak ki. Az intézmény a tanulók számára sérülés specifikus többletszolgáltatásokat biztosít. A fejlesztést segítő módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal, a tantervi szabályzókkal összhangban történik.

Fejleszthető területek

Az intézmény nevelési-oktatási céljainak meghatározásán túl, a kijelölt feladatok megvalósulásának nyomon követése, az eredmények nagyobb százalékban történő kimutatása, deklarálása továbbra is indokolt. Az intézményre vonatkozó jogszabályi változások rendszeres nyomon követése, hatásainak hatékonyabb megismertetése a pedagógusokkal.

 <<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>