EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve


2019-2020. tanév

 

   Munkaközösségünk tagjai:   Cseh Sándorné

                                                    Dézsma Györgyné

                                                    Keszei Jelena Eszter

                                                    Tari Edina

Munkaközösség vezető:              Jávorszkiné Farkas Judit


Munkaközösség 5 tagja közül ketten osztályfőnöki feladatot is ellátnak, illetve az utazótanári hálózat keretében, integrált óvodai és iskolai nevelésben részesülő beszéd- és nyelvi zavarral küzdő, illetve hallássérült gyerekek logopédiai /szurdologopédiai ellátásában is részt vesznek.

Munkaközösségünk feladata, a helyi tantervben megfogalmazott feladatok megvalósítása az intézményi fő feladatokkal összhangban.

Elsődleges célunk a köznapi témájú verbális kommunikáció, a beszédértés és a gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos, tudatos fejlesztése; a kialakított hangok automatizálása, és a tanulók életkorának és képességeinek megfelelő, szókincs és nyelvi szint elérése.

 

Legfontosabb feladataink

Az auditív figyelem, hallás utáni differenciálás, a beszédmegértés (beszédhallás, szájról olvasás) és a beszédérthetőség fejlesztése. A természetes, érthető, egyénre szabott kommunikáció kialakítása és megtartása a különböző hallási és beszédállapotokhoz igazodva, az élményszerű beszédhelyzetek biztosításával. A beszédmegértést szolgáló képességek fejlesztése (az egyéni képességek figyelembevételével). Az olvasási készség, szövegértés, szókincs, szóbeli közlés minél magasabb szintre emelése. A súlyos fokban hallássérült, diszfáziás és a súlyosabb beszédfogyatékos tanulók képességeihez illeszkedő kommunikációs csatorna alkalmazása, intenzív és folyamatos fejlesztése.

 

Az intézményi fő feladatokat figyelembe véve: 1.      Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

A logopédia szervezési formájához, ill. tartalmához a nyelvi kompetenciák fejlesztése illeszkedik a leginkább.

A logopédiai mikrocsoportos foglalkozásokon az érthető, tiszta, világos szerkezetű, és grammatikailag hibátlan mondatokban történő beszéd mellett, a tanulótársak egymás közötti kommunikációját követve, és az esetleges udvariatlan vagy bántó megnyilvánulásokat - elfogadó, segítő, pozitív válaszokra cseréljük. A két féle párbeszéd egymást követő dramatizálásával tapasztaltatjuk meg, milyen érzelmeket vált ki belőlük a negatív, és milyet a pozitív példa.

Feladatunk a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak gyakorlása, az egyes irodalmi szövegek ismerete, kommunikációs helyzetek felismerése, az esztétikai minőség tisztelete, a nyelv másokra gyakorolt hatásának a társadalmilag felelős nyelvhasználatnak a jelentősége.

 

2.      A digitális tér biztonságos használata

Az egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokon is törekszünk a digitális kompetencia kialakítására, fejlesztésére.

A tanulók kezdetben tanári segítséggel, majd egyre önállóbban használják az internetes böngészőt az óra beszédanyagához kapcsolódó események, ismeretek, új kifejezések megismeréséhez. Az internetes keresés alkalmával az információ felismerését, kiválasztását, visszakeresését követően, fontosnak tartjuk a talált információk értékelését, a nem kívánatos tartalmak felismerését, és azok visszautasítását.

Lehetőséget biztosítunk az elektronikus kommunikáció és a hálózati együttműködés kulturált formájának a gyakorlására is, a tanulás és a szabadidő terén.

 

3.      Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és a társas kapcsolatainkban

Feladataink:

A gyerekekben kialakuljon, és folyamatosan fejlődjön a környezetük iránt gondoskodó, érdeklődő, értékóvó magatartás, fokozódjon a felelősségérzetük, otthonuk, iskolájuk, önmaguk és tágabb környezetük iránt. A rendezett, gondozott, egészséges környezet esztétikumra nevel, ízlésüket formálja.

A fenntarthatóságra nevelés, a fenntartható fogyasztás érdekében szükséges magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítása.

„A környezetről, a környezetben, és a környezetért” – hármas egységben gondolkodás elsajátítása.

A fenti feladatokat életszerű helyzetek teremtésével, beszélgetésekkel, kisebb házi feladatokkal, és az azokról történő beszámolóval kívánjuk elvégezni.

A kapott feladatoknál (kötelező vagy vállalt) az ellenőrzéskor értékeljék a gyerekek saját teljesítményüket annak tükrében, hogy mennyire tett meg mindent a végrehajtáskor, és miben mutat fejlődést.

Beszélgetés a felelősségről életkor és nyelvi szint alapján (alsó tagozaton: Franklin és a felelősség c. könyvtörténeteit feldolgozva)

Az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, versenyeken történő szerepvállalás aktivizálása, a felkészítés segítése, a közös cél elérése, megélése érdekében, az egyéni felelősségvállalás erősítése, támogatása.

A beszéd- és nyelvfejlődéshez, - mint belső igényhez – szükséges hallásjavító eszközök felelősségteljes használatának, működtetésének, megóvásának, értékének tudatosítása. A szabad légutak tisztántartása, a helyes orrfújás, zsebkendőhasználat, higiéniás szokások elsajátítása, szokássá alakítása, saját és más egészségének megóvása.

A felelősségteljes magatartás kialakításához saját munkánkkal, viselkedésünkkel nyújtott példaadás.

Szakirodalom:

http:// www.barsonyj-miskolc.sulinet.hu/Helyitanterv/felso/ofo.pdf

 

http://katedra.sk/2016/08/07/kovecsesne-gosi-viktoria-kornyezeti-neve les-jatekos-modszerekkel/?fbclid=IwAR3DVnUU9zwrse-dkQtDdFeGiL64BlDkfnu6Di5ATMGqC XKHBr9mpBsu06M

 

 

Kiemelt feladataink

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a beszéd érthetőségének javítására a prozódiai elemek (dallam, sebesség, ritmus, hangsúlyozás, hangerő, hangszín) segítségével. A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek kialakítása és fejlesztése (kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, tolerancia, empátia, segítőkészség, humor) – az egyéni és mikrocsoportos foglalkozások alkalmával.

 

A hallókészülékek viselésének, állapotának figyelemmel kísérése, folyamatos ellenőrzése, szükség esetén konzultálás az iskola audiológiai asszisztensével. Fokozottan fejlesztjük tanulóink írásbeli kifejező készségét (pontos fogalmazás e-mail-ben, közösségi oldalakon).

 

Folyamatos kapcsolatot tartunk, a munkaközösség tagjain kívül, az osztályfőnökökkel, anyanyelvet tanító kollégákkal, szaktanárokkal, nevelőtanárokkal.

 

Ebben a tanévben is alkalmazunk foglalkozásainkon digitális oktatóprogramokat (Okosdoboz, LearningApps.org, Beszélő fej, P.O.P.) tanulóinkban próbáljuk kialakítani az önálló ismeretszerzés igényét, ösztönözzük őket az IKT eszközök hatékony használatára.

 

Lehetőségünk szerint részt veszünk továbbképzéseken (MLSZSZ konferencia, Démoszthenész Egyesület konferenciái, Logopédia Európai napja előadásai), valamint önképzéssel is gyarapítjuk ismereteinket (szakkönyvek, internet). A munkánk során jól hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket, módszereket a megbeszéléseinken megosztjuk egymással.

 

Ötleteket, tapasztalatokat cserélünk, - lehetőség szerint hospitálunk a munkaközösségen belül.

 

A tanév folyamán továbbra is rendszeresen bekapcsolódunk az alsós, illetve a felsős munkaközösség által szervezett intézményi szintű programokba (Mikulás ünnepség, Pályaorientációs Nap), valamint segítjük az intézményi szintű programokon és megemlékezéseken szereplő tanulók felkészítését (karácsonyi műsor, március 15-i megemlékezés, anyák napi műsorok, ballagás, tanévzáró).

 

Ütemezett feladataink:

1.      Szeptember

Tanév eleji felmérések készítése, az eredmények rögzítése minden osztályfokon - szeptember

Ajánlott felmérések, vizsgálatok:

-          Tájékozódó megfigyelések a gyermek beszédéről – egységes, minden tanulónál

-          Hallási emlékezet teszt (MILS) - beszédfejlesztő óvoda

-          Beszédszervi állapot és működés vizsgálata – logopédiai csoportok

-          Az artikuláció vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Olvasás - szövegértés vizsgálata – minden tanulónál (Logopédiai vizsgálatok c. gyűjteményből)

-          Diszlexia előrejelző gyorsteszt I-II. – beszédfejlesztő óvoda, Logopédiai 1. osztály

Ismerkedés a digitális naplóval, adatfelvitel megtanulása

2.      Október

Az év eleji felmérések eredményei alapján az egyéni fejlesztési tervek, és a tematikus tervek elkészítése (Hi.: október 15.)

Bekapcsolódás a Pályaorientációs nap előkészítésébe és lebonyolításába (október 15.)

-          az alsó tagozatos tanulóinknak iskolán belüli program szervezése

-          a felső tagozatos tanulóinkkal üzemlátogatás, és külső helyszíneken szervezett programon történő részvétel

 

3.      November

Ötletbörze: Tapasztalatok, eszközök, módszerek cseréje munkaközösségen belül

4.      December

Munkaközösségünk két tagja bemutatja a munkaközösség tagjainak a Beszélő fej internetes beszédfejlesztő rendszer alkalmazásának lehetőségeit, és a program használatát.

 

5.      Január

A tanulók felkészítése, ill. felkészítésének segítése házi és országos tanulmányi versenyekre (Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékverseny)

6.      Február

Megbeszélés Aradiné Fehér Hajnalka iskolai audiológus asszisztensünkkel, aki tájékoztatja munkaközösségünket a legújabb, hallókészülékekkel kapcsolatos tudnivalókról, az új rendelkezésekről, és segítséget nyújt az aktuális problémák megoldásában.

 

7.      Március

Tudásmegosztás

A továbbképzésen, konferencián járt kollégák megosztják tapasztalataikat, és az új ismereteket a munkaközösség tagjaival.

 

8.      Április

Költészet napi villámcsődület, versmaraton szervezése és lebonyolítása iskolánk tanulói számára (április 8. szerda)

 

9.      Május-június

Nyílt nap – szülői értekezlet a leendő logopédiai 1. osztályos tanulók és szüleik számára (május közepe)

Tanév végi felmérések készítése, az eredmények rögzítése minden osztályfokon

Ajánlott felmérések, vizsgálatok:

-          Szóbeli kifejezőkészség vizsgálata (pl. mondatok alkotása képről) – egységes, minden tanulónál

-          Aktív és passzív szókincs (Peabody, Gardner/LAPP) vizsgálata - egységes, minden tanulónál

-          Beszédészlelés-beszédmegértés vizsgálata (GOH-GMP) – a logopédiai óvodában és osztályokban, igény szerint

-          Nyelvi készségek vizsgálata (PPL) – a logopédiai óvodában és a logopédiai osztályokban, igény szerint

-          Nyelvtani megértés vizsgálata (TROG-H teszt) – igény szerint

-          Olvasás, szövegértés vizsgálata (WORD teszt) – igény szerint

 

10.  Kapcsolattartás, együttműködés a szülőkkel

-          a hallássérült osztályokban: szülői értekezletek alkalmával

-          a logopédiai csoportokban: szülői értekezletek és logopédiai fogadóórák alkalmával

 

 

 

 

 

 

 

Eger, 2019. szeptember 6.                                                 

                                                                                        Jávorszkiné Farkas Judit

                                                                                          munkaközösség vezető<<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>