AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2018.04.06.
Elolvasva
1489
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Információs oldalak/Közzétételi lista

HÁZIREND

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

Tartalomjegyzék

 

 

I. Az óvoda házirendje                                                                                                   

1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje                                                         

2. A nevelési év rendje                                                                                          

3. A szülő joga                                                                                                       

4. A gyermek értékelése, jellemzése                                                                      

5. Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje                             

6. A gyermek joga                                                                                                 

7. A gyermek kötelessége                                                                                      

8. Egyéb rendelkezések                                                                                         

 

II. Az iskola                                                                                                                    

1. Tanulói jogviszony                                                                                            

2. Munkarenddel kapcsolatos szabályok                                                               

3. Tanórán kívüli foglalkozások                                                                            

4. Az intézményi ünnepségek                                                                                

5. A tanítási órák látogatása                                                                                  

6. Az intézményi létesítmények szabályai                                                             

7. A tanulók díjazásának szabályai                                                                        

8. A diákjogok és kötelességek szabályai                                                              

9. Tanulói kötelességek                                                                                         

10. Iskolán kívüli rendezvényeken tiltott magatartás                                            

11. A tanulók jutalmazásának rendje                                                                    

12. Büntetések                                                                                                       

12. Fegyelmi intézkedések                                                                                    

14. A fegyelmi intézkedések tárgyalását megelőző egyeztetés                             

15. Az agresszió kezelése                                                                                      

16. Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák                                                  

17. A szülő joga a tájékoztatáshoz                                                                        

18. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős                                                               

19. A gyermekek egészségügyi ellátása                                                                

20. Balesetvédelmi oktatás                                                                                    

21. Fizetési kötelezettségek                                                                                   

22. A foglalkozásokról való távolmaradás                                                            

23. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok                           

24. A házirend megismerése                                                                                  

25. A tanulmányok alatti vizsgák rendje                                                               

26. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai                                                      

27. A tanulók tantárgyválasztásának rendje                                                          

 

III. Kollégium

1. Kollégiumi jogviszony                                                                                       

2. A munkarenddel kapcsolatos szabályok                                                           

3. A kollégiumból a hazautazás és tiltása                                                              

4. Az intézményi rendezvények szabályai                                                             

5. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok              

6. Diákjogok és kötelességek                                                                                

7. Tiltott tanulói magatartás                                                                                  

8. A tanulók jutalmazása, fegyelmezése                                                                

9. A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetés rendje                                           

10. Az agresszió kezelése                                                                                      

11. A kollégiumi házirend megismerése                                                                

 

 

IV. A fenntartóra háruló többletköltség kezelése                                                           

 

V. Szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának alapelvei                                        

 

VI. A sorsolás útján történő intézménybe kerülés rendje                                               

 

VII. Záradék                                                                                                                   

 

Hozzáférhetőség                                                                                                             

 

Hatályosság                                                                                                                     

 

 

Mellékletek


I.ÓVODA

  1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

a)      Az óvodába lépés feltétele hallássérült gyermekek esetében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleménye.

b)      A logopédiai csoportba a Heves Megyei Szakszolgálat Szakértői Bizottság szakvéleménye, valamin szülői kérelem alapján.

c)      Felvételi körzet: Észak-magyarországi Régió

 

2.       A nevelési év rendje:

a)      A nevelési év rendje, beleértve a tanítás nélküli munkanapok felhasználását és a nyári zárva tartás rendjét – megegyezik az iskolai tanítási év rendjével, amit az éves munkaterv határoz meg.

b)      Az óvoda heti működési rendje: lásd az 1. sz. melléklet.

3.      A szülő joga:

-   hogy a gyermek napirendjének kialakítására javaslatot tegyen. A napirend kialakításánál meghatározó szempontok: a gyermekek életkori sajátosságai és különleges szükségleteik.

-   hogy gyermekét a foglalkozás megkezdése (9 óra) előtt behozza az óvodába, és 17 óráig hazavigye. Későbbi időpontban csak előzetes egyeztetés után viheti haza.

4.      A gyermekek értékelése, jellemzése:

a)      A jellemzés az óvodai szakmai módszertani munkaközösség által kidolgozott szempontrendszere alapján történik. Ideje, gyakorisága:

-        óvodába lépéskor

-        szükség szerint

-        az óvoda befejezésekor

b)      A beiskolázás előtt a csoportvezető gyógypedagógus részletes pedagógiai jellemzést készít. A gyermeket megvizsgálja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ill. a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságés dönt a beiskolázásról, figyelembe véve a szükséges szakorvosi vizsgálatokat is.

 

5.      Az óvodai elhelyezés megszűnésének esetei, eljárási rendje:

-        A gyermek beiskolázásra kerül.

-        Más óvodatípusba kerül szakértői vélemény alapján.

-        Szülői kérésre egyéb okok miatt.

6.      A gyermek joga:

-        Felnőtt felügyelete mellett használhatja az intézmény helyiségeit, eszközeit, játszóteret, játszóudvart.

-        Részt vehet óvodai foglalkozásokon, intézményi rendezvényeken.

 

7.      A gyermek kötelessége:

-        Óvja meg környezetének tisztaságát életkorának megfelelő szinten.

-        Szándékosan ne rongálja az intézmény épületét, berendezési tárgyait.

8.      Az Óvoda működésére vonatkozó egyéb rendelkezések a Házirend mellékleteiben találhatók.

 

 

II. ISKOLA

 

1.      Tanulói jogviszony

a)      Az iskolába lépés feltételei:

-        A hallássérült tanköteles korú gyermek rendelkezzen a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleményével, valamint a szülő kérje gyermeke felvételét.

-        A logopédiai csoportba történő felvételhez a tanuló rendelkezzen a Heves Megyei Szakszolgálat Szakértői Bizottság szakvéleményével, valamint a szülő kérje gyermeke felvételét.

b)      Átvétel feltételei:

-        Eltérő iskolatípusból a megfelelő szakértői vélemények alapján.

-        Azonos iskolatípusból szülői kérésre, a szükséges dokumentumok bemutatásával (bizonyítvány, anyakönyvi kivonat, szakvélemény, törzskönyv, átjelentkezési lap)

c)      Osztályba, csoportba sorolás szempontjai:

-        A gyermek életkora

-        Az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítvány

-        Egyéni képességek figyelembevételével a tanulmányi idő megrövidíthető

d)     Felvétel, átvétel elutasításának eljárási rendje:

-        Megfelelő szakértői vélemény hiányában a tanuló felvételi kérelme elutasítható.

e)      A tanulói jogviszony megszüntetése, az eljárás rendje:

-        A tankötelezettség megszűnésével

-        A szülő kérésére áthelyezéssel

-        Külföldre távozás esetén

-        Fegyelmi büntetés következtében, ha a tanuló a tanköteles kort betöltötte

-        A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásbeli értesítést küld a szülőnek

f)       Magántanulói jogviszony létrejöhet: szülői kérésre, iskolai javaslatra, szakértői vélemény alapján.


 

2.      Munkarenddel kapcsolatos szabályok

a)      A tanórák, foglalkozások rendjét lásd a 2. sz. mellékletben.

b)      A heti rend kialakításával igazodunk a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény előírásaihoz, és a tanulók különleges szükségleteihez.

c)      A tanítás megkezdésének és befejezésének heti rendjének kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek utazási igényeit.

d)     Tanórák közti szünetek.

Az iskola az óraközi szünetek időtartama alatt felügyeletet biztosít. A felügyeletet biztosító nevelő jogosult dönteni arról, hogy a tanulók hol töltik a szünetet. A felsőbb évfolyam tanulói diákügyeletet adhatnak.

e)      A nyitva tartás alatt az Intézmény folyamatos felügyeletet biztosít a gyermekek számára.

g)      A tanév rendjét, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendjét az iskola éves munkaterve határozza meg.

Az iskola munkarendjéhez alakítjuk a kollégium munkarendjét.

3.      Tanórán kívüli foglalkozások

Az intézmény működéséből adódóan ezek a foglalkozások többnyire a kollégium munkarendjébe illeszkednek. A tanulási időt követően szerveződnek a szaktárgyi szakkörök a felső tagozatosoknak, valamint a hittanórák az arra jelentkező tanulók részére. A különféle szakkörök a tanulók képességeinek fejlődését szolgálják. Jellegüket tekintve lehetnek művészeti, technikai szaktárgyi szakkörök, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődés, hobby alapján is (diákkör). Az intézményi sportkörök a testnevelési órákkal együtt valamennyi évfolyamon biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a sportversenyekre való felkészítést. A működő szakkörök felsorolását az éves munkaterv tartalmazza.

4.   Az intézményi ünnepségeken a tanulók számára a részvétel kötelező, a tanulók ünneplő ruhát viselnek (sötét nadrág, illetve szoknya, fehér ing, illetve blúz). Iskolai rendezvényeken a tanulók alkalomhoz illő öltözékben jelennek meg. A szülőknek joguk van az iskola rendezvényein és ünnepségein részt venni.

5.   A tanítási órákat előzetes egyeztetés után, intézményvezetői engedéllyel, a szülők is látogathatják.

6.   A tanulók az intézmény létesítményeit felnőtt felügyelettel rendeltetésszerűen használhatják, az adott helyiség szabályzatának megfelelően. Az iskola udvarát, játszóterét, sportpályáját a tanulók kizárólag felnőtt felügyelete mellett, rendeltetésszerűen használhatják.

7.   A tanulók díjazásának szabályai

Szabadidőben, szakkörön, tanórákon elkészült munkadarabokat a tanulók hazavihetik. A foglalkozást vezető pedagógus döntése alapján a mintadarabokat intézményi kiállításra, ajándékozásra használjuk fel.

8.      A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok

a)      A tanulók nagyobb közössége a tanulók több mint 30 %-a

b)      A diákönkormányzati jogokat a tanulók nagyobb közössége gyakorolja. Az iskola vezetőségében a Diákönkormányzatot patronáló tanár képviseli, és az információáramlást biztosítja.

c)      A tanulónak a szülőkkel egyetértésben joga van az iskola által felkínált fakultatív tantárgyak és foglalkozások közül választani.

d)     Az iskolában a diákok aktív közreműködésével faliújság működik.

e)      A tanulót megillető kedvezményekről a szülő tájékoztatást kap az iskola igazgatójától.

f)       A tanuló által okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

g)      A tanuló a tanórákhoz kapcsolódóan kap házi feladatot azzal a nevelési célzattal, hogy feladattudata, felelősségérzete kialakulhasson.

-    A házi feladatnak olyan jellegűnek kell lennie, mely a tananyag begyakorlását szolgálja, elkészítéséhez elegendő a kollégiumi nevelőtanár vagy a szülő minimális segítsége.

-    A házi feladat elkészítésének elmaradása következtében a tanuló elmarasztalásban részesül. A házi feladat és a felszerelés rendszeres hiánya a tanuló szorgalmának értékelésére kihatással lesz, de ez nem befolyásolja tanulmányi teljesítményének értékelését.

9.      Tanulói jogok és kötelességek

a)        A tanulónak joga van ahhoz, hogy

-          tankötelezettségét különleges szükségleteinek megfelelő intézményben,

                     szakemberek irányításával teljesítse

-          igény szerint korrepetálásban, felzárkóztatásban, illetve tehetséggondozásban

       részesüljön

-          bekapcsolódjon a diákönkormányzat életébe

-          kollégista legyen, illetve bejáróként is részt vegyen a szabadidős

       foglalkozásokon

-          a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben biztosított jogaival élhessen

-          joga van ahhoz, hogy ékszert, nagyértékű játékot, elektronikai eszközt hozzon

       magával, de az intézmény ezért felelősséget nem vállal

b)        A tanuló kötelessége,

-          hogy tankötelezettségét teljesítse

-          hogy az intézmény Házirendjét betartsa

-          az intézmény dolgozójának felügyelete, irányítása mellett iskolai rendezvények előkészítésében, majd a terem visszarendezésében részt vegyen

-          az intézmény helyiségeit tartsa rendben, az épület állagát, tisztaságát óvja

10.   Iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás

-          szeszesital, dohányáru, kábítószerek vásárlása, illetve ezek fogyasztása, használata

-          szándékos rongálás

-          másokat megbotránkoztató viselkedés

11.   A tanulók jutalmazásának formája, rendje

a)        Év közben

-szaktanári, nevelőtanári dicséret szóban, üzenőfüzetben

-szaktanári, nevelőtanári dicséret ellenőrzőbe írva

-osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva

-igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva

-igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt (iskolagyűlésen, ünnepélyeken)

 

b)        Év végén

-bizonyítványba írt szaktanári dicséret

-bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret

-oklevél

-jutalomkönyv

-igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt

-Mlinkó István-díj

A szóbeli dicséretet is írásba kell foglalni, és a szülővel alá kell íratni.

 

12.   Büntetések:

a)      szóbeli figyelmeztetés négyszemközt, majd közösség előtt

b)      írásbeli figyelmeztetés

c)      írásbeli intés (szaktanári, vagy osztályfőnöki)

d)     napirend szigorítása

e)      igazgatói intés szülő jelenlétében

f)       igazgatói intés a tanulóközösség előtt

 

13.   Fegyelmi intézkedések fokozatai és formái

a)      megrovás

b)      szigorú megrovás

c)      meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (kirándulás, táborozás)

d)     áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba

e)      eltiltás a tanév folytatásától nem tanköteles korúak esetén

f)       kizárás az iskolából nem tanköteles korúak esetén.

 

14.   A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztetési eljárás folytatható le a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján)

Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatásáta akkor van lehetőség, ha azzal az érintett felek – kiskorú tanuló esetében a szülők – egyetértenek.

Az egyeztetési eljárás kezdeményezéséért, szabályszerű lebonyolításáért felelős az intézményvezető.

Az eljárásban érintett személyek értesítése, és a tények feltárásában való közreműködés az általános igazgatóhelyettesnek, ill. a diákotthoni igazgatóhelyettesnek a kötelessége.

 

 

15.   Az agresszió kezelése

Az agresszió kezelésével kapcsolatos teendők az intézmény Pedagógiai Programjának II. fejezetének 5. pontjában olvashatók.

16.   Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák és a felmentések a Nemzeti Köznevelési Törvény és a Pedagógiai Program rendelkezései alapján történnek.

17.   A szülőknek joguk van tájékoztatást kapni a következő tanév taneszközeiről. A szülők közössége, a tanulók nagyobb csoportjának javaslatára kérheti a házirend módosítását.

18.   Intézményünkben gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. Elérhetőségéről az iskola igazgatója tájékoztatja a szülőket.

19.   A gyermekek egészségügyi ellátásáról az intézmény gondoskodik a betegszobában kifüggesztett rend szerint. (4. sz. melléklet)

20.   Tanulóink minden tanév elején balesetvédelmi oktatást kapnak. A baleset megelőzési előírásokról minden tanév első tanítási napján, valamint szaktárgyanként a szaktanároktól a tanulók tájékoztatást kapnak. A pedagógus az általa elkészített, használt pedagógiai eszközöketcsak megfelelő védő, biztonsági előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra és iskolai tanórákra.

21.   Fizetési kötelezettségek
A szülő étkezési térítési díjat fizet tárgy hó 10. napjáig. A hátralékot a következő hónap 10. napjáig kell rendeznie. Tanév végén a túlfizetést a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság visszafizeti. A gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók, illetve az óvodások nem fizetnek az étkezésért.

22.  A foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok

A hiányzás első napján a szülő köteles értesíteni az iskolát.

Iskolába érkezéskor a tanuló köteles mulasztásának okáról igazolást hozni. Igazolatlan hiányzás esetén a gyermek– és ifjúságvédelmi felelős intézkedik.

A foglalkozásokról való késések a szorgalmi jegyeket befolyásolják. A késés okáról tájékoztatni kell a nevelőt.

23.  Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ.

-   Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépsegítségével megtekinthetik.

-   A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.

-   A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel az értesítő könyvön (ellenőrzőn) keresztül is írásban közli.

-   Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.

-   A hozzáférést az osztályfőnököknél lehet kérni.

-   Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, üzenetek küldésére is használhatják.

-   Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az e-naplót, aszülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás értesítő könyvön keresztül írásban történik. Azosztályzatok bejegyzése az értesítő könyvbe (ellenőrzőbe) a tanulófeladata. A bejegyzéseket a szülőnek láttamoznia kell.

24.  A tanulmányok alatti vizsgák rendje

A tanuló értékelését, osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk meg.

A szülőket fogadóórán, szülői értekezleten, üzenő füzeten, telefonon, keresztül folyamatosan tájékoztatjuk gyermeke teljesítményéről, eredményeiről. Nyílt tanítási órákon személyes tapasztalatokat is szerezhetnek gyermekük fejlődéséről.

Félévkor az ellenőrzőben értékelést, illetve osztályzatokat, félévi bizonyítványt kapnak pedagógiai programunk, és helyi tanterveink szerint. Dokumentumaink évfolyamonként és tantárgyanként tartalmazzák a továbbhaladás követelményeit.

 

Tanulmányok alatti vizsgák:

-          Osztályozó

-          Évnyerő vizsga

-          Javítóvizsga

Amennyiben a tanulónak a félévi és a tanév végi értékeléséhez vizsgát kell tennie, akkor a szülőt erről írásban értesítjük a vizsgán való részvétel szükségességéről, és időpontjáról. Főszabály szerint a vizsgának szeptember 30-ig meg kell történnie.

Három fős bizottság előtt zajlik a vizsga, és jegyzőkönyvben kerül rögzítésre.

Az osztályozó vizsga követelményeit tantárgyanként, évfolyamonként az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az osztályozóvizsga letételét a nevelőtestület engedélyezi; mérlegelve a hiányzás mértékét, ezen belül az igazolt és igazolatlan hiányzás arányát.

Ha a tanuló egy évfolyam követelményeit rövidebb idő alatt teljesíti, akkor nevelőtestületi és igazgatói engedéllyel jogosult arra, hogy évnyerő vizsgát tegyen.

Javítóvizsgát legföljebb két tantárgyból lehet tenni.

 

25.  A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az intézmény valamennyi tanulója sajátos nevelési igényű, így a tankönyvet térítésmentesen kapja. Az osztályfőnök a szaktanárok jelzése alapján összesíti a tankönyv iránti igényt. A tankönyvfelelős rögzíti a megfelelő elektronikus felületen.

26.   A házirend megismerése

a)      A házirendet a szülők szülői értekezleten megismerik, és ezt aláírásukkal tanúsítják.

b)      A tanulókat az osztályfőnök köteles tájékoztatni az iskola házirendjéről.

c)      Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy a házirend mindenki számára hozzáférhető legyen.

d)     Az intézménnyel első alkalommal jogviszonyba kerülő gyermekek, illetve szülők átveszik a Házirend egy nyomtatott példányát.

27.  A tanulók tantárgyválasztásának rendje

Szeptember 1-jén, a tanévnyitó szülői értekezleten a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy gyermeke a választható tantárgyak közül melyiken vegyen részt. Az adott tanévben a választás nem módosítható.


 

III. KOLLÉGIUM

1.      Kollégiumi jogviszony

a)      A kollégiumba kerülés feltételei megegyeznek az iskolába kerülés feltételeivel. Az integráltan tanuló hallássérült tanulóknak, valamint a beszédfejlesztő csoportok tanulóinak is biztosítjuk a diákotthoni elhelyezést szülői kérésre.

b)      A csoportba sorolás feltételei megegyeznek az iskolai szempontokkal.

c)      A felvétel, átvétel elutasításának rendje: Nem lehet a kollégium lakója az, aki magatartásával zavarja társait, tartósan sérti az együttélés elemi szabályait.

d)     A kollégiumi jogviszony megszűnésének szabályai megegyeznek az iskolai szabályozással.

2.      A munkarenddel kapcsolatos szabályok

a)      Napirend és heti rend: lásd a 3. számú mellékletet.

b)      A tanuló iskolai elfoglaltságát, órarendjét, szabadidejének szervezését az életkori sajátosságok és a különleges szükségletek figyelembe vételével szervezzük.

c)      A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet szabályai: A szorgalmi időszak alatt a kollégiumban folyamatos felügyeletet biztosít.

d)     A tanév rendjével, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai megegyeznek az iskolai házirendben megfogalmazottakkal.

e)      A kollégium munkarendjét az iskolai munkarenddel összhangban szervezzük.

3.      A kollégiumból a hazautazás és tiltásának szabályai, rendje:

a)      A gyerekek haza- és visszautazása történhet a szülőkkel kötött írásbeli megállapodás alapján önállóan, vagy szülői kísérettel.

b)      A tanuló utazhat az iskola által szervezett busszal Miskolcig. Az utazás folyamán kizárólag a gyermekfelügyelő biztosít felügyeletet. Külön felügyeletet igénylő gyermek csak szülői kísérettel utazhat az iskolabuszon.

c)      A bejáró tanuló hazamehet tanítás után, ebéd után, illetve a szülővel történt előzetes megállapodás alapján adott időpontban úgy, hogy a délutáni tanulás rendjét ne zavarja, de legkésőbb 18:30-ig.

d)     A bejáró óvodások az 1. sz. melléklettben foglaltak szerint mehetnek haza.

e)      A magántanuló csak külön meghívással kapcsolódhat be a diákotthon életébe.

f)       Fegyelmi okokból a hazautazás nem tiltható meg.

4.   Az intézményi rendezvények és ünnepek szabályozása megegyezik az iskolai szabályozással.

5.     Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok megegyeznek az iskolai házirendben megfogalmazottakéval.

a)      A hálószobába szülők csak a be- és kiköltözések alkalmával mehetnek be. A tanév folyamán a szülők a portán várják meg gyermekeiket.

b)     Kivéve: iskolai rendezvények.

c)      Egyéb esetekben iskolai dolgozók kíséretével.

d)     A tanulók az intézmény létesítményeit felnőtt felügyelettel rendeltetésszerűen használhatják tanításon kívüli rendezvények, programok alakalmával.

e)      Az egészségre ártalmas /pl.: gyógyszer, alkohol, cigaretta/, ill. saját és mások testi épségére veszélyes anyagok, eszközök /szúró, vágó tárgyak/ nem hozhatók a diákotthonba.

f)      A tanulók hálószobai szekrényeiket akkor zárhatják le, ha tartalék (pót) kulcsot adnak le a gyermekfelügyelőiknek.

g)     A kollégium tanítási szünetben szálláshelyenként értékesítheti a hálószobákat, ill. szorgalmi időben korlátozott mértékben bérbe adhatja a tornatermet.

6.     Diákjogok és kötelességek:

a)      A tanulóknak joguk van:

-        a kollégiumi problémáikkal igazgatóhoz, szaktanárokhoz, nevelőtanárokhoz, gyermekfelügyelőkhöz fordulni

-        a kollégium és a DÖK által felkínált szakkörökön, rendezvényeken való részvételre

-        hit- és vallásoktatáson való részvételre

-        a kollégium helyiségeinek rendeltetésszerű használatához

-        az iskolai munkát nem zavaró, az oktatást, kulturális, sporttevékenységet segítő személyes tárgyakat behozni

-        saját felelősségre ékszert, mobiltelefont behozni, (a telefont tanulási időben, ünnepségeken kikapcsolt állapotban kell tartani), használatának rendje mellékletben olvasható

-        szülői írásbeli engedély alapján az iskola területét elhagyni

-        véleményt nyilvánítani a diákotthoni élet minden területéről

-        a betegszobai szolgáltatások igénybevételéhez, melynek formáit a betegszobai működési szabályzat tartalmazza (4. sz. melléklet)

 

b)      A tanulók kötelesek:

-        a kulturált viselkedési szabályokat betartani mind egymással mind a felnőttekkel szemben.

-        az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig befizetni.

-        tanév kezdetekor orvosi igazolást bemutatnia arról, hogy egészségesek és közösségbe mehetnek.

-        a kollégiumba ápoltan, tisztán kell érkezni.

-        az iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhát viseletni.

-        a kollégium felszerelését óvni és ügyelni a takarékosságra.

-        a szándékosan okozott anyagi kárt megtéríteni.

 

7.     Tiltott tanulói magatartás kollégiumi lakhatás ideje alatt

-        Szeszesital és dohányáru, kábítószerek vásárlása, illetve ezek fogyasztása, használata.

-        Játékteremben, italboltban való tartózkodás.

-        Nyerő- és játékgépek használata.

-        Közterületen szándékos rongálás.

-        Másokat megbotránkoztató viselkedés.

-        Társairól videófelvételt, vagy fényképet készíteni.

-        Tanórán, illetve a kollégiumban lámpaoltás után telefont használni.

 

8.     A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének formája, rendje:

a)        Jutalmazás év közben:

-    nevelőtanári, szakkörvezetői, gyermekfelügyelői dícséret szóban, üzenőfüzetben és ellenőrzőben

-    igazgatói dícséret szóben, az iskola ifjúsága előtt, írásban az ellenőrzőben

b)        Jutalmazás év végén

-    közösségi szakköri munkáért elismerő oklevél, könyv –tárgyjutalom

c)        Büntetések

-    szóbeli figyelmeztetés

-    írásbeli figyelmeztetés

-    írásbeli intés

-    kimenő megvonása

-    igazgató intés

-    fakultatív programoktól való eltiltás (kirándulás, tábor, sportverseny)

 

9.     A fegyelmi tárgyalást megelőző kötelezően lefolytatandó egyeztetési eljárás rendje 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján)

A rendeletben rögzített szabályozásnak megfelelően, az ott közölt eljárásrendben, a tanulót érintő fegyelmi eljárás megindítása előtt, a kötelességszegő és a sértett közötti egyeztetési eljárást lehet lefolytatni.

Az egyeztető eljárás célja, a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása érdekében.

Az egyeztetési eljárás kezdeményezéséért, szabályszerű lebonyolításáért felelős az intézményvezető.

Az eljárásban érintett személyek értesítése, és a tények feltárásában való közreműködés az általános igazgatóhelyettesnek, ill. a diákotthoni igazgatóhelyettesnek a kötelessége.

10.                                    Az agresszió kezelése

Az agresszió kezelésével kapcsolatos teendők az intézmény Pedagógiai Programjának II. fejezetének 5. pontjában olvashatók.

11.           A kollégiumi házirendet a szülők szülői értekezleten megismerik, és ezt aláírásukkal tanúsítják. A tanulókat a nevelőtanár köteles tájékoztatni a diákotthon házirendjéről.

 

IV. A fenntartóra irányuló többletköltség kezelése

A házirendbe olyan változtatás, ami a fenntartóra többletkötelezettséget róna, csak abban az esetben kerülhet be, ha ezzel a fenntartó előzetesen egyetértett.

 

V. A szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának alapelvei

Intézményünkben nem releváns.

 

VI. A sorsolás útján az intézménybe kerülés rendje

 

A sorsolás nyilvános.

-   A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.

-   A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.

-   A sorsolás helyszíne az iskola épülete.

-   A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.

-   A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le. A sorsolási bizottság tagjai: az intézményvezető, az általános helyettes és az érintett osztályfőnök, az érintett szülők, a jegyzőkönyvvezető.

-   A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese.

-   A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási bizottság tagjait.

-   A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a sorsolásiurnába.

-   Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.

-   Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.

-   A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.

-   A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.

-   A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási bizottságtagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.

-   Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.

-   A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.

 

VI. Záradék

Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium nevelőtestülete az intézmény Házirendjének módosításait a 2018. március 22-én megtartott nevelőtestületi értekezletén fogadta el. A pedagógusok egyetértésüket aláírásukkal igazolták.

 

Hozzáférhetőség

Papíralapú változata elhelyezésre kerül az intézményvezetői irodában a könyvtárban. Olvasható az iskola weblapján. Az intézménybe első alkalommal beiratkozó tanuló a Házirend egy nyomtatott példányát átveszi.

 

Hatályosság

A Házirend visszavonásig érvényes. Felülvizsgálata jogszabályváltozás, fenntartói kérésre vagy intézményi változás miatt történik.

 

Mellékletek


 

A Házirend 1. számú melléklete
Óvodai napirend a hallássérült gyermekek csoportjában

 

 

Időpont

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 - 9.00

9.15 - 10.00

gyermekek fogadása, játék, és hallókészülék ell.

csoportos. foglalkozás

8.00-9.00                     játék, közben

hallókészülékek ellenőrzése

7.30 - 8.15. játék, közben hallókészülékek ellenőrzése

 

10.00 - 10.15

tízórai

9.00-9.45            csoportos foglalkozás

8.15 - 9.00 csoportos fogl.

10.15 - 11.00

csoportos foglalkozás

9.45-10.20                                    tízórai

9.00 - 9.20 tízórai

11.05 - 11.50

kiscsop. fogl. / egyéni fogl.

10.20-11.05      csop. fogl/egyéni fogl.

9.20 - 10.05 csoportos fogl.

11.50 - 12.35

egyéni foglalkozás

11.05-11.50    kiscsop. fogl/egyéni fogl.

11.50-12.35        egyéni foglalkozás

10.05 - 11.35 egyéni fogl.

12.35 - 13.15

ebéd

13.00 - 14.30

alvás / pihenő / játék

14.30 - 15.00

folyamatos ébresztés / játék

15.00 - 15.20

uzsonna

15.20 - 16.00

csoportos foglalkozás

16.00 - 16.45

játék

16.45 - 18:00

a terem rendezése, levegőzés

18:00 - 18:30

vacsora

 

 

 

Óvodai napirend a logopédiai óvodai csoport számára

 

 

Időpont

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 - 9.00

9.15 - 10.00

Alapozó terápia

csoportos foglalkozás

8.00-9.00                        Alapozó terápia

7.30-8.30. Alapozó terápia

10.00 - 10.15

tízórai

9.00-9.45               csoportos foglalkozás

8.15-9.00 csoportos fogl.

10.15 - 11.00

csoportos fogl. / logopédia

9.45-10.20                                       tízórai

9.00-9.20 tízórai

11.05 - 11.50

kiscsop. fogl. / logopédia

10.20-11.05           csop. fogl. / logopédia

9.20-10.05 csoportos fogl.

11.50 - 12.35

egyéni foglalkozás

11.05-11.50         egyéni fogl. / logopédia

10.05-11.35 egyéni fogl / log.

12.35 - 13.15

ebéd

13.00 - 14.30

alvás / pihenő / játék / Alapozó terápia

14.30 - 15.00

folyamatos ébresztés / játék

15.00 - 15.20

uzsonna

15.20 - 16.00

csoportos foglalkozás

16.00 - 16.45

játék

16.45-

a terem rendezése, levegőzés

 

  

 

A Házirend 2. számú melléklete
Csengetési rend

órák

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

jelző csengetés

 

7.50-kor

 

 

 

0. óra

 

7.10-7.55

 

 

 

1. óra

8.20-9.05

8.00-8.45

 

 

7.30-8.15

2. óra

9.15-10.00

8.55-9.40

 

 

8.25-9.10

tízórai

15 perc

15 perc

15 perc

15 perc

15 perc

3. óra

10.15-11.00

9.55-10.40

 

 

9.25-10.10

4. óra

11.05-11.50

10.50-11.35

 

 

10.20-11.05

5. óra

12.00-12.45

11.45-12.30

 

 

11.10-11.55

6. óra

12.50-13.35

12.40-13.25

 

 

12.00-12.45

 

 

A Házirend 3. a számú melléklete
Diákotthoni napirend az intézmény hallássérült gyermekeket ellátó csoportjai számára

 

hétfő

kedd-szerda-csütörtök

péntek

2. emelet                          1. emelet

2. emelet                          1. emelet

2. emelet                             1. emelet

7:00   érkezés folyamatosan

    hallókészülék ell. folyamatosan

6:00              ébresztő

           mosakodás, öltözködés

6:15             ébresztő

          mosakodás, öltözködés

9:00 érkezik az iskolabusz Miskolcról

         az osztályok elfoglalása

 ágyak, hálószobák rendbe tétele

ágyak, hálószobák rendbe tétele

6:45 reggeli

9:15                tanórák

7:00 reggeli         hallókészülék ell.

7:20 hallókészülék ell.         reggeli

7:00 hallókészülék ell.            reggeli

                               hallókészülék ell.

 

7:50     az osztályok elfoglalása

8:00             tanórák

7:30 az osztályok elfoglalása, tanórák

12:00 ebéd folyamatosan

12:45 ebéd 1. turnus

12:45 ebéd 1. turnus

12:35 ebéd a 6. órás iskolabuszosoknak

13:35                        ebéd 2. turnus

13:30                        ebéd 2. turnus

          hazautazás folyamatosan

13:45 szabadidő

13: 45 szabadidő

12:55 indul az iskolabusz Miskolcra

14:15                              szabadidő

15:00 tanulás

14:15                               szabadidő

 

16:00             uzsonna

16:00               uzsonna

 

16:20 tanulás

16:20 tanulás                       tanulás

 

17:00                                   tanulás

17:00                                   tanulás

 

17:20 szabadidő                   szünet

17:20 szabadidő                   szünet

 

17:30                                   tanulás

17:30                                   tanulás

 

18:00 vacsora                 szabadidő

18:00 vacsora                  szabadidő

 

18:30                                  vacsora

19:00              szabadidő

18:30 szabadidő                vacsora

 

20:00    lefekvéshez készülődés

20:00   lefekvéshez készülődés

 

20:30             zuhanyozás

20:30            zuhanyozás

 

21:00             villanyoltás

21:00            villanyoltás

 

21:30             villanyoltás

21:30            villanyoltás

 

 

 

 

A Házirend 3. b számú melléklete
A logopédiai csoportokba járó gyermekek napirendje

 

hétfő

kedd-szerda-csütörtök

péntek

alsó tagozat             felső tagozat

alsó tagozat            felső tagozat

alsó tagozat             felső tagozat

7:00      érkezés folyamatosan

6:30            ébresztő

        mosakodás, öltözködés

6:15           ébresztő

      mosakodás, öltözködés

8:20 tanítás a logopédiai osztályokban

ágyak, hálószobák rendbe tétele

ágyak, hálószobák rendbe tétele

6:45 reggeli

9:15              tanórák

7:00 reggeli/ iskolába érkezés

7:20                                 reggeli

7:00 iskolába érkezés         reggeli

 

 

7:50    az osztályok elfoglalása

8:00                tanórák

7:30  az osztályok elfoglalása, tanórák

12:00    ebéd folyamatosan

12:45 ebéd órarend szerint

12:45 ebéd órarend szerint

13:00    tanulószoba/ logopédia

13:35 ebéd órarend szerint

13:30 ebéd órarend szerint

14:00   hazautazás folyamatosan

13:45 szabadidő/ logopédia

13: 45 szabadidő/ logopédia

 

14:15         szabadidő/ logopédia

15:00 tanulás

14:15        szabadidő/ logopédia

 

16:00            uzsonna

16:00             uzsonna

 

16:20 hazatérés/ korrepetálás, kf

16:20 hazatérés korrepetálás, kf.

 

17:00                           szabadidő

17:00            szabadidő

 

17:20 szabadidő          szabadidő

17:20            szabadidő

 

18:00 vacsora              szabadidő

18:00 vacsora                szabadidő

 

18:30                               vacsora

19:00           szabadidő

18:30 szabadidő             vacsora

19:00         szabadidő

 

20:00  lefekvéshez készülődés

20:00 lefekvéshez készülődés

 

20:30            zuhanyozás

20:30        zuhanyozás

 

21:00 villanyoltás

21:00 villanyoltás

 

21:30                        villanyoltás

21:30                          villanyoltás

 

 

  

A Házirend 4. számú melléklete

A betegszoba működése

Intézményünkben a tanulók egészségügyi szűrésére, felügyeletére, ápolására betegszoba áll rendelkezésre. Az iskolaorvos itt végzi az egészséges gyerekek évenkénti ellenőrzését, itt történik a védőoltások beadása. A védőnő minden héten egyszer tisztasági ellenőrzést végez a gyerekek körében.
A betegszobában reggel 6:30-tól 20:30-ig két ápolónő dolgozik. Feladatuk az állandó gyógyszert szedők ellátása, az esetleges sérülések kezelése, a szakrendelésekre való kísérés, a kisebb, orvost nem igénylő betegségek kezelése.(Pl, diéta, pihenés biztosítása, sebkezelések, a bőr és haj tisztaságának állandó figyelemmel kísérése.) Komolyabb betegség esetén a szülőt értesítik, aki hazaviszi a gyermeket. A szülő érkezéséig ápolják, ha szükséges, sürgősségi ellátásra viszik, vagy mentőt hívnak a gyermekhez.
Az ápolónők feladata a dolgozók munkaegészségügyi vizsgálatainak a megszervezése is. A hallókészülék ellátáshoz szükséges feladatokat fülész–audiológus szakorvos végzi.

 

2018. március 22.

A mobiltelefonok használata az iskolában és kollégiumban

Mobiltelefont mindenki saját felelősségére hozhat az intézménybe.

Mobiltelefont tanórán (délelőtt és délután) használni tilos!

Másnak a telefonját eltulajdonítani, más telefonját titokban használni, arról megtévesztő üzeneteket küldeni tilos!

22.00 óra után telefont használni tilos!

A mobiltelefonnal másról sértő, provokáló képeket, felvételeket készíteni nem lehet.

18 éven felülieknek szóló, a gyermeki pszichét, idegrendszert izgató (szexuális, agresszív) tartalmakat megjelenítő felvételeket a telefonról sem lehet nézni az intézményben.

A szabályok be nem tartása esetén a készüléket elvesszük, és csak a szülőnek adjuk vissza. A szabályok megsértése további büntetést is maga után vonhat.

Eger, 2018. március 22.

                                    

 

 

Szülői nyilatkozat

 

Az Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános iskola és Kollégium Házirendjét megismertem és tudomásul vettem.

Egy nyomtatott példányát átvettem.

 

_______________ osztály

Szülők aláírása:

 

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

    ------------------------------------------------

 

 

Eger, 20………………………………. 

 

Az osztályozó vizsga követelményei

 

Magyar nyelv és irodalomból

 

előkészítő 1-2. osztály

kommunikáció-olvasás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten:

Ismerje fel és hangoztassa a tanult betűket izoláltan, hangkapcsolatokban, szavakban, mondatokban.

Ismerje fel saját és osztálytársai, tanárai nevét.

Ismerje fel a hét napjait.

Ismerje fel az egyszerű időjárási elemeket.

Ismerje fel az alapszínek nevét.

 

írás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Tájékozódjon megfelelően az írófelületen/a vonalközben.

Legyen képes egyszerű formák vázolására, rajzolására, vonalkövetésre, ráírásra.

Tudja a tanult betűelemeket vázolni, a tanult betűket írni, elhelyezni a vonalközben, kapcsolni.

 

1.      osztály

 

kommunikáció-olvasás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten:

Ismerje fel és hangoztassa a tanult betűket izoláltan, hangkapcsolatokban, szavakban, mondatokban.

Ismerje fel saját és osztálytársai, tanárai nevét.

Ismerje fel a hét napjait.

Ismerje fel az egyszerű időjárási elemeket.

Ismerje fel az alapszínek nevét.

 

írás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Tájékozódjon megfelelően az írófelületen/a vonalközben.

Legyen képes egyszerű formák vázolására, rajzolására, vonalkövetésre, ráírásra.

Tudja a tanult betűelemeket vázolni, a tanult betűket írni, elhelyezni a vonalközben, kapcsolni.

 

olvasás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Értsen meg néhány egyszerű szituatív utasítást.

Ismerje fel a kis- és nagybetűket szavakban, szövegben, és képességeihez mérten hangoztassa, olvassa össze.

Legyen képes a begyakorolt szóképek, rövid mondatok, egyszerű szövegek olvasására, megértésére.

Legyen képes néhány begyakorolt szó és kép, illetve mondat és kép egyeztetésére.

Ismerjen fel és mondjon el néhány tanult mondókát.

 

írás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten legyen képes az írott kis- és nagybetűk vázolására, elhelyezésére a vonalközben, tudja kapcsolni őket.

 

2. osztály

kommunikáció-olvasás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten tudjon köszönni, bemutatkozni

Nevezzen meg ismeret- és élménykörből személyeket, tárgyakat, fogalmakat.

Tudjon néhány képből álló történetet sorba rendezni, az eseményekhez gondolatokat megfogalmazni, elmondani.

Ismerjen négy-öt mondókát, verset.

Rendelkezzen biztos betű-felismerési, összeolvasási képességgel.

Legyen képes begyakorolt egyszerű szöveg, olvasmány, mese olvasására.

Az olvasottak megértését ellenőrző kérdések megválaszolására, feladatok megoldására.

 

írás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes a kis- és nagybetűk szabályos alakítására és kapcsolására.

Másoljon szavakat, rövid mondatokat írott, nyomtatott szövegről.

Tudjon leírni begyakorolt szavakat emlékezetből.

 

nyelvtan

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes a beszédhangok és betűk, a szavak, a mondatok egységeinek felismerésére és differenciálására képességeinek megfelelően.

Csoportosítsa a hangokat fajtájuk és időtartamuk szerint, mintaadást követően, megfelelő és számára elegendő tanári segítséggel.

Használja a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjelet.

Tudjon ismert szavakat elválasztani.

 

3. osztály

kommunikáció-olvasás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes nyelvi szintjének megfelelően alkalmazza a társas nyelvi magatartás szabályait (bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás).

Tudjon eseményekről, élményekről, képekről (tanári segítséggel) mondatokat alkotni.

Olvasson felkészülés után szótagolva/szóképesen/folyamatosan, képességeihez mérten felismerhetően.

Legyen képes begyakorolt egyszerű szöveg, olvasmány, mese olvasására, az olvasottak megértését ellenőrző kérdések megválaszolására, feladatok megoldására.

Tudjon néhány rövid memoritert szöveghűen tolmácsolni.

 

írás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes mondatok és rövid szövegek másolására írott és nyomtatott mintáról.

Írja le a begyakorolt alapszókészlet szavait emlékezetből.

Írása legyen olvasható, rendezett.

 

nyelvtan

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Ismerje fel és tanári csoportosítja a mondatfajtákat.

Legyen képes a begyakorolt szókészletben a főnevek, a melléknevek, és a számnevek felismerésére és csoportosítására.

Ismerje fel a létige különböző idejű alakjait.

 

4. osztály

 

kommunikáció-olvasás

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Nyelvi szintjének megfelelően alkalmazza a társas nyelvi magatartás szabályait (bemutatkozás, köszönés, megszólítás, kérés, megköszönés, kérdezés, válaszadás).

Legyen képes eseményekről, élményekről, képekről, képsorokról az érzelmek kifejezésével, az időrend betartásával (tanári segítséggel) mondatokat alkotni.

Felkészülés után szótagolva/szóképesen/folyamatosan, képességeihez mérten, érthetően olvasson.

Legyen képes begyakorolt egyszerű szöveg, olvasmány, mese olvasására.

Ismerje fel, nevezze meg a címet, szereplőket, helyszínt, időpontot.

Legyen képes az olvasottak megértését ellenőrző kérdések megválaszolására, feladatokmegoldására.

Néhány rövid memoritert szöveghűen tolmácsoljon.

 

nyelvtan

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Ismerjen fel és nyelvi szintjének megfelelően nevezzen meg legalább 3 mondatfajtát ismert szövegben.

Tudjon ismert szócsoportban szófajok szerint differenciálni.

Azonosítsa a névelőket.

Helyesen jelölje a j - ly hangot, begyakorolt szókészletben.

 

 

Matematikából

előkészítő 1-2. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes, tanári segítséggel, halmazok elemeit összehasonlítani, azonosságokat, különbségeket felismerni.

Ismerje fel és segítséggel használja a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, alkalmazza a relációjeleket.

Ismerje fel, írja és nyelvi szintjének megfelelően megnevezze meg a számokat 10-es számkörben.

Legyen képes tájékozódni a számegyenesen 10-ig.

Legyen képes fejlettségi szintjéhez mérten összeadni, kivonni 10-es számkörben, ehhez képes használni a műveletvégzéseket segítő eszközöket.

Legyen képes segítséggel megkülönbözteti a páros és páratlan számokat, megnevezi a számszomszédokat.

 

1. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Használja a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, helyesen alkalmazza a relációs jeleket.

Ismerje fel, írja le és nyelvi szintjének megfelelően nevezze meg a számokat 20-as számkörben.

Legyen képes tájékozódni a számegyenesen 20-ig.

Legyen képes összeadni, kivonni 20-as számkörben, használjon a műveletvégzéseket segítő eszközöket.

Különböztesse meg a páros és páratlan számokat.

Nevezze meg a számszomszédokat.

 

2. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes halmazokat összehasonlítani, halmazokat alkotni az elemek száma szerint.

Nyelvi szintjének megfelelően használja a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, helyesen alkalmazza a relációs jeleket.

Ismerje fel, írja le és nyelvi szintjének megfelelően nevezze meg a számokat 100-as számkörben.

Legyen képes tájékozódni a számegyenesen 100-ig.

Legyen képes segítséggel a számok helyi érték szerinti bontására.

Tudjon összeadni, kivonni 100-as számkörben, használjon a műveletvégzéseket segítő eszközöket.

Különböztesse meg a páros és páratlan számokat.

Mutassa meg a számszomszédokat 100-as számkörben.

Használja a szorzótáblát mint segédeszközt.

Legyen képes tanári segítséggel egyszerű nyitott mondatok megoldására.

 

3. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyen képes segítséggel halmazokat alkotni különböző szabályoknak megfelelően.

Ismerje fel, írja, nevezze meg a számokat 1000-es számkörben.

Legyen képes tájékozódni a számegyenesen 1000-ig.

Tudja a számok helyi érték szerinti bontását.

Képességének megfelelően végezze az írásbeli alapműveleteket 1000-es számkörben.

Legyen képes használni a műveletvégzéseket segítő eszközöket, táblázatokat.

Tudjon növekvő és csökkenő számsorozatokat folytatni.

A mindennapi életből ismerje a negatív szám fogalmát.

Hőmérő segítségével tudja alkalmazni.

Ismerje a gyakran előforduló mértékegységeket, egyszerű, gyakorlati példákban.

Tudja hosszúság, tömeg, űrtartalom mérését.

 

4. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Ismerje fel, írja le és nevezze meg a számokat 10000-es számkörben.

Legyen képes segítséggel a számok nagyság szerinti összehasonlítására.

Tudjon alapműveleteket végezni 10000-es számkörben.

Ismerje és alkalmazza a műveletek ellenőrzését.

Ismerje fel a növekvő és csökkenő számsorozatokat.

Folytassa a megadott szabály szerint.

A mindennapi életből ismerje és segítséggel használja a negatív szám fogalmát.

Ismerje fel a gyakran előforduló mértékegységeket, egyszerű, gyakorlati példákban képes legyen a hosszúság, tömeg, űrtartalom mérésére.

 

Anyanyelvi gyakorlatból

előkészítő 1-2. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Ismerje a gyakran használt eszközöket és anyagokat.

Ismerje a sokszor előforduló munkafolyamatokat.

A mintadarab alapján segítséggel válassza ki az elkészítéshez szükséges anyagokat, eszközöket.

Rendeltetésszerűen és balesetmentesen használja az eszközöket.

Igyekezzen elfogadható küllemű munkadarabot készíteni.

 

1. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Nevezze meg a gyakran használt eszközök és anyagok nevét, a sokszor előforduló munkafolyamatokat.

Válassza ki az elkészítéshez szükséges anyagokat, eszközöket gyakran előforduló tevékenységi formák esetében.

Legyen képes segítséggel térbeli és síkbeli alakzatokat összeállítani.

Rendeltetésszerűen és balesetmentesen használja az eszközöket.

 

2. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Válassza ki a mintadarab alapján a gyakori anyagokat, eszközöket és a jól ismert alakító tevékenységeket.

Tanári segítséggel számoljon be az elvégzett munkafolyamatokról.

Legyen képes segítséggel térbeli és síkbeli alakzatokat minta alapján összeállítani.

Legyenek munkadarabjai pontosak, esztétikusak.

Ügyeljen környezete rendjére, a balesetmentes munkavégzésre.

 

Környezetismeretből

1. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Ismerje fel az irányokat, tanári segítséggel tudja helyesen használni.

Ismerje fel és nevezze meg a napokat, hónapokat, évszakokat.

Tudjon segítséggel képeket szétválogatni az évszakoknak megfelelően.

Tudjon irányítással megfigyelések végzésére, adott szempontok szerinti válogatásra, csoportosításra.

 

2. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Tudjon állatokat, növényeket adott szempont szerint csoportosítani, nyelvi szintjének megfelelően megnevezni.

Rendelkezzen elemi ismeretekkel saját testéről.

Segítséggel, nyelvi szintjének megfelelően, helyes sorrendben tudja felsorolni a napokat, hónapokat, évszakokat.

Legyen képes csoportosításokat végezni adott témakörben, megadott szempont szerint.

 

3. osztály

 

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Legyenek ismeretei a környezetben előforduló legismertebb tárgyak, anyagok tulajdonságairól, az élőlényekről, természeti formákról, jelenségekről.

Ezeket tanári segítséggel, fogalmazza meg szóban, rajzos formában.

Tudja megkülönböztetni az egészséges és beteg állapotot.

Ismerje fel, hogyan kerülhetők el a betegségek.

 

4. osztály

 

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Tudja felsorolni megfelelő sorrendben a hét napjait, a hónapokat és az évszakokat.

Ismerje ezek időtartamát.

Ismerje, nyelvi szintjének megfelelően nevezze meg a napszakokat.

Tudja jellemezni az időjárást az időjárási elemek segítségével.

Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között.

Ismerje z élőlények életműködéseit, életfeltételeit.

Tájékozódjon jól a saját testén.

Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat.

 

 

Technikából

 

1-2. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához mérten

Mintakövetéssel vagy tanári segítséggel törekedjen egyéni képességeinek, készségeinek megfelelően sík- és térbeli alakzatokkal történő manipulációra, mintadarab reprodukálására.

Az anyagok felhasználásához, megmunkálásához szükséges eszközöket, szerszámokat, mások és önmaga biztonságára nézve használja megfelelően.

 

3. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához, képességeihez mérten

Ismerje fel a közlekedésben rejlő elemi veszélyforrásokat és ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés alapszabályait.

Mintadarab után tudjon kész munkát létrehozni.

A különböző anyagok megmunkálása közben a szerszámokat és eszközöket használja biztonsággal.

 

4. osztály

A tanuló nyelvi szintjéhez, hallásállapotához mérten

Egyéni képességeinek, készségeinek megfelelően törekedjen a minél esztétikusabb munkadarab előállítására.

Munkavégzés közben balesetmentesen használja a szerszámokat.

Ismerje a kerékpáros közlekedés legalapvetőbb szabályait.

Ismerje a gyalogos és kerékpáros közlekedésben rejlő elemi veszélyforrásokat.

Legyen tisztában a különböző szakmák legalapvetőbb jellemzőivel, azokat képek segítségével ismerje fel.

 

Rajz és vizuális kultúrából

1-2. osztály

Legyen képes életkorának és képességének megfelelő felismerhető ábrázolást készíteni.

Alkalmazza a jól begyakorolt képalkotó vagy téralakító tevékenységeket, technikákat.

Az anyagokat, eszközöket használja rendeltetésszerűen, biztonságosan.

 

3-4. osztály

Tudja személyes vagy műalkotásokhoz kapcsolódó élményeit, képzeleti tartalmait, életkorának és képességének megfelelően képi formába önteni valamely jól ismert technika segítségével.

Törekedjen az anyagok és eszközök rendeltetésszerű és biztonságos, valamint egyre környezettudatosabb használatára.

Értsen meg néhány egyszerű szituatív utasítást.

Ismerje fel a kis- és nagybetűket szavakban, szövegben, és képességeihez mérten hangoztassa, olvassa össze.

Legyen képes a begyakorolt szóképek, rövid mondatok, egyszerű szövegek olvasására, megértésére.

Legyen képes néhány begyakorolt szó és kép, illetve mondat és kép egyeztetésére.

Ismerjen fel és mondjon el néhány tanult mondókát.

 

 

informatikából

5. osztály:
A tanuló ismerje fel a számítógép legfontosabb részeit, tudjon megnevezni legalább három hardverelemet.
A tanuló tudjon létrehozni új mappát a Windows fájlkezelőjében.
A tanuló tudjon egyszerű rajzot készíteni a Paint nevű rajzolóprogrammal.

6. osztály:
A tanuló tudjon egyszerű könyvtárszerkezetet létrehozni.
A tanuló tudjon legalább három mondatot begépelni a szövegszerkesztő programba. Legyen képes a betűtípus és a betűméret megváltoztatására.
A tanuló legyen képes önállóan internetes tartalmat keresni a böngészővel.

7. osztály:
A tanuló tudjon megnevezni mobilkommunikációs eszközöket.
Tudjon legalább három diából álló bemutatót készíteni önállóan.
Tudjon 10 mozgást ábrázoló animációt létrehozni a Pivot Animator nevű programmal.

8. osztály:
A tanuló ismerje a szövegszerkesztés „szabályait”
Tudja önállóan használni a WordArt nevű programot.
Ismerje a táblázatkezelő program alapfogalmait: cella, sor, oszlop.
Legyen képes a SZUM függvény alkalmazására segítséggel.

 

 

Magyar irodalomból

5. osztály:
A népmesék sajátosságai közül tudjon felsorolni 3 jellemzőt.
Képek segítségével tudja elmondani a János vitéz cselekményét – képességeinek megfelelően.
Ismerje Petőfi Sándor legfontosabb életrajzi adatait.
Ismerje az elbeszélő költemény fogalmát.

6. osztály:
Tudjon megnevezni 3 népköltészeti alkotást:
Képek segítségével tudja elmondani a Toldi cselekményét – képességeinek megfelelően.
Ismerje Arany János legfontosabb életrajzi adatait.
Képek segítségével tudja elmondani Ludas Matyi történetét.

7. osztály:
Tudja elmondani/leírni a Himnusz 1. versszakát.
Tudjon megnevezni 2 reformkori költőt!
Tudjon megnevezni legalább 2 költői korszakot Petőfi költészetéből.
Tudja elmondani/leírni a Nemzeti dal első versszakát.
Tudjon megnevezni legalább 3 balladai sajátosságot!

8. osztály:
Tudjon a begyakorolt nyelvi formákkal 10-12 mondatos párbeszédet felépíteni.
Tudjon kérdéseket feltenni az olvasott művekkel kapcsolatban.
Tudjon megnevezni magyar írókat, költőket a XX. századi irodalomból a II. világháborúig.
Tudja használni a tartalomjegyzéket.
Tudja önállóan kigyűjteni az olvasott mű szereplőit.

 

 

Magyar nyelvtanból

5. osztály:
Tudja megkülönböztetni a magánhangzókat és a mássalhangzókat.
Tudja elmondani/leírni/kiegészíteni a magyar ábécét.
Ismerje a jelen idejű, kijelentő módú, általános ragozású igék ragozását.
Tudjon szavakat szótagolva leírni.
Tudjon megnevezni 3 hangképző szervet.

6. osztály:
Tudja megnevezni az alapszófajokat.
Legyen képes szövegből igéket gyűjteni.
Tudjon igéket múlt idejűvé alakítani.
Ismerje a személynevek helyesírását.
Tudja megnevezni a toldalékok fajtáit.

7. osztály:
Tudja megnevezni a legfontosabb mondatrészeket.
Tudja felsorolni/felismerni a beszélő szándéka szerinti mondatfajtákat.
Ismerje a mondatrészek jelölését a mondatok elemzésekor.
Legyen képes az egyszerű mondatokban az igei állítmány és az alany felismerésére, jelölésére.

8. osztály:
Tudja megkülönböztetni az egyszerű és az összetett mondatot.
Tudja elmondani/lerajzolni a kommunikációs folyamatot.
Tudjon megnevezni legalább 2 médiaműfajt.
Tudja megnevezni a mellérendelő összetett mondatok fajtáit. Ismerje azok jelöléseit.
Ismerje fel az ellentétes és a választó mellérendelő viszonyt.

 

 

Földrajzból

 

7. évfolyam

Ismerjék a Föld felszínét formáló erőket.

Ismerjék a földtörténeti korbeosztást.

Tudják felsorolni a gazdasági földrajz ágazatait.

Ismerjék a pénz funkcióit.

Tudják felsorolni a kontinenseket.1-1 jellemző országot mondani az adott kontinensről.

8. évfolyam

Ismerjék Európa elhelyezkedését.

Tudják csoportosítani az országokat világtájak szerint.

Tudják felsorolni a nagyobb tájegységeket.

Tudjanak felsorolni 5 országot fővárosukkal együtt.

Tudják felsorolni a Kárpát - medence nagy tájait.

Ismerjék Magyarország társadalmi viszonyait. (településtípusok, Budapest, lakóhelyük)

 

Egészségtanból

 

8. évfolyam

Ismerjék a kamaszkori szervezet felépítésének és működésének jellemzőit.

Tudjanak napirendet összeállítani.

Tudjanak legalapvetőbb mozgásformákat felsorolni, amiket szabadidőben is végezhetnek.

Ismerjék fel azegyes baleseteket.(csonttörés, ficam, rándulás) Tudják mit kell tenni, ha baleset történik.

Ismerjenek 1-2 gyógymódot, melyeket alkalmazni lehet enyhébb betegségek esetén.(lázcsillapítás, gyomorrontás)

Ismerjenek egyes gyakori fertőző betegségeket és azok elleni védekezéseket.

 

 

Biológiából

 

7. évfolyam

Tudjanak csoportosítást végezni az élő és élettelen természet között.(életjelenségek)

Ismerjék az emberi tevékenység káros környezetátalakító munkáját.(levegő-,vízszennyezés)

Ismerjék a rendszertani főfogalmakat.

Ismerjék az élővilág övezeteit.

Tudjanak 1-1jellemző példát mondani az övezetek növényei és állatai közül.

Ismerjenek egy magashagységre jellemző növényt és állatot.

Tudjanak megnevezni állatokat és növényeket, melyek tengerekben, óceánokban élnek. Hogyan alkalmazkodtak a vízi életmódhoz.

8. évfolyam

Tudjanak olyan tulajdonságokat felsorolni amelyek az emberre, mint gerincesre jellemzőek.

Ismerjék az emberi csontváz főbb részeit.

Ismerjék a gerincoszlop deformitásait, azok kialakulásának megelőzését.

Ismerjék a nagyobb izomcsoportokat.

Tudják a tápanyagokat különböző szempontok szerint csoportosítani. (építőanyagok, szerves és szervetlen tápanyagok)

Ismerjék fel a szervrendszereket.

Tudják felsorolni az egyedfejlődés szakaszait.

 

Természetismeretből

 

5. évfolyam

Tudják csoportosítani a növényeket a tanult szempontok alapján.( zöldség, gyümölcs, termések)

Ismerjék a rovarok jellemző tulajdonságait.

Ismerjék fel az összefüggést a halmazállapot-változások és a hőmérséklet között

Tudjanak tájékozódni a térképen a világtájak alapján.

Ismerjék a térkép jeleit.

Tudjanak példát mondani a ház körül élő állatokra.

Ismerjék az egészség megőrzésének lehetőségeit.(tisztálkodás, táplálkozás, sportolás)

6. évfolyam

Ismerjék hazánk jellemző erdőtípusait, azok természetes előfordulási területeit.

Tudjanak felsorolni kölcsönhatásokat. Tudjanak 1-1 példát mondani.

Ismerjék fel, hogy mire használjuk az energiát. Tegyenek különbséget a nem megújuló és a megújuló energiaforrás között.

Tudják leolvasni a földrajzi fokhálózatot.

Ismerjék a természetet alakító külső és belső erőket.

Tudjanak tájékozódni Magyarország domborzati és közigazgatási térképén.

Ismerjék a füves puszták és a vizek, vízpartok életközösségét.

 

Fizikából

 

7. évfolyam

A tanuló ismerje fel legalább három tanult fizikai mennyiség mértékegységét, mérőeszközét.
Legyen képes egyszerű kísérletek, mérések elvégzésére tanári utasítás alapján.

Tudjon felsorolni mozgásállapot-változással járó kölcsönhatásokat nyelvi szintjének megfelelően.

Ismerje fel képek segítségével a különféle erőhatásokat, erőábrázolásokat, az erő forgató hatását alkalmazó egyszerű gépeket.

Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben. (pl. hó olvadása, vizes ruha száradása)

8. évfolyam

Tudja csoportosítani az anyagokat elektromos tulajdonságuk alapján, tudjon 2-3 példát mondani elektromosan vezető, szigetelő anyagra.

Legyen képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására.

Ismerje fel képek, ábrák alapján az áram hatásait, ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat.

Tudjon megnevezni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait.

Tudjon felsorolni legalább három egyszerű optikai eszközt.

 

Kémiából

 

7. évfolyam

A tanuló ismerje fel a háztartási vegyszereken előforduló leggyakoribb veszélyjeleket

Tudjon megnevezni néhány háztartásban előforduló oldatot, ismerje „összetételüket”.
Legyen képes egyszerű kísérletek elvégzésére, felidézésére tanári utasítás alapján.

Ismerje fel a tanult elemek vegyjelét, helyét a periódusos rendszerben.

Ismerje az égés folyamatának lényegét, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén.

8. évfolyam

A tanuló ismerje néhány a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, biztonságos felhasználását.

Tudjon legalább három példát mondani fémekre, nemfémekre.

Tudja megnevezni a levegő összetevőit, sorolja fel nyelvi szintjének megfelelően a levegő és a természetes vizek szennyezéseinek főbb forrásait.

Ismerje fel az egészségét és a környezet épségét veszélyeztető anyagokat, jelenségeket, problémákat a saját környezetében.

 

Matematikából

 

5. évfolyam

A természetes számok írása, olvasása, összehasonlítása.

Alapműveletek elvégzése a természetes számok körében, a helyes műveleti sorrend ismerete.

Geometriai alapfogalmak szemléletes ismerete, mérés különböző egységekkel.

Körző, vonalzó helyes használata.

Szögek fajtáinak felismerése, szögmérés, szögrajzolás.

6. évfolyam

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása.

Alapműveletek elvégzése a racionális számok körében, a helyes műveleti sorrend ismerete.

Egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel.

Alapszerkesztések, tengelyes tükrözés.

Egyszerű diagramok értelmezése, készítése, táblázatok olvasása.

7. évfolyam

Alapműveletek elvégzése a racionális számok körében, a helyes műveleti sorrend ismerete.

Százalék fogalma, százalékérték számítása.

Egyszerű elsőfokú egyenletek megoldása, ellenőrzése.

Háromszögek, négyszögek szerkesztése, középpontos tükrözés.

Grafikonok leolvasása, adatok ábrázolása.

8. évfolyam

Műveletek és helyes műveleti sorrend ismerete a racionális számok körében.

Elsőfokú egyenletek, egyszerű szöveges feladatok megoldása.

Lineáris függvények ábrázolása, leolvasása.

Egybevágósági transzformációk elvégzése, pontos szerkesztések.

Egyszerű számtani és mértani sorozatok folytatása adott szabály szerint.

Zsebszámológép helyes, ésszerű használata (pl. statisztikai számításokban).

 

 

Történelemből

 

5. évfolyam

Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján nyelvi szintjének megfelelően, segítséggel

Tudja, hogy az egyes történetek, történelmi eseményekhez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók az ókori történelemből

Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit térképeken megmutatni  nyelvi szintjének megfelelően, segítséggel

6. évfolyam

A tanuló tudjon a középkorra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni nyelvi szintjének megfelelően, segítséggel.

Tudjon tanult történetet, történelmi eseményeket elmondani nyelvi szintjének megfelelően, segítséggel

Tudja a tanult történetek, történelmi események helyszíneit térképen megmutatni  

7. évfolyam

Ismerje az egyes történelmi korok, korszakok nevét és sorrendjét, egy-egy korszak fontosabb jellemzőit nyelvi szintjének megfelelően, segítséggel

Tudjon tanult történetet, történelmi eseményt segítséggel elmondani nyelvi szintjének megfelelően az újkori és jelenkori történelemből

Tudja a tanult történetek, történelmi események helyszíneit térképen megmutatni  

8. évfolyam

Tudja a XX. századi magyar és egyetemes történelem fontos fordulópontjait képek alapján, segítséggel megnevezni.

Tudja a tanult történetek, történelmi események helyszíneit térképen megmutatni  

Tudjon tanult történetet, történelmi eseményeket segítséggel elmondani nyelvi szintjének megfelelően a jelenkori történelemből

 


<<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'Közzétételi lista'  című téma valamennyi cikke
Tantestület :  Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. ...
Tantestület :  HÁZIREND ... Ezt olvasom!
Tantestület :  Intézményünk kollégiumának adatai ...
Tantestület :  Az intézményünkben működő óvoda adatai ...
Tantestület :  A nevelő-oktató munkát segítők ...
Tantestület :  A 2014-es partneri elégedettségmérés eredményeinek összefoglalása ...
Tantestület :  Lemorzsolódási adatok ...
Tantestület :  Teljesítményértékelés ...
Tantestület :  Beszámoló intézményünk Minőségirányítási programjának végrehajtásáról ...
Tantestület :  Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014. ...
Tantestület :  Pedagógusaink végzettsége a 2020/21-es tanévben ...

 
    


Generálás ideje: 0.06 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  


...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Csak azért, mert senki sem ért meg, még nem vagy művész.

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények.../a>
 
Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ


Statisztika
Te vagy itt a(z)
2421576
látogató!
Ma  189,
ebben a hónapban
11028 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester