AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2014.05.13.
Elolvasva
608
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Információs oldalak/Közzétételi lista

Teljesítményértékelés

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

Pedagógusok önértékelése

Tartalomjegyzék 

 

 

A pedagógusmunka értékelése

2. oldal

Pedagógusok önértékelése (óvoda, iskola, diákotthon)

3. oldal

Pedagógusok önértékelése (pedagógiai szakszolgálat)

5. oldal

Pedagógusok értékelése a vezetők által (óvoda, iskola, diákotthon)

7. oldal

Pedagógusok értékelése a vezetők által (pedagógiai szakszolgálat)

9. oldal

A vezetők értékelése a pedagógusok által

11. oldal

Intézményi önértékelés tartalma

13. oldal

A teljesítményértékelés rendje

14. oldal

Mellékletek

15. oldal

 

 

A pedagógusmunka értékelése

 

A teljesítményértékelés alapelvei:

§         Az értékeltek által elfogadott normarendszer alapján történjen

§         Az értékelést tényanyag támassza alá

§         Személyre szóló legyen

§         A fejlesztés, a korrekció követhető legyen

§         A munkaértékelés humánus légkörben történjen

 

Kiemelt célja:

A pedagógusok teljesítményének megerősítésével, javításával, a szükséges képességek és készségek, tudás és tapasztalat fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek elérése.

 

Célok:

§         Az önértékelési képesség fejlesztése.

§         A szakmai pályaterv, karriertervezés elősegítése.

§         A belső kommunikáció felgyorsítása.

§         A probléma- és konfliktuskezelés javítása.

§         Egyéni erőfeszítés ösztönzése.

§         A munkatársak erős és gyenge pontjainak megismerése.

§         A munkavégzéshez szükséges források feltárása.

§         A munkatárs szervezeti egységen belüli helyének feltárása.

§         Információ a kollégák adottságairól a munkaerő-tervezés számára.

§         A munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata.

 

A mérés eszköze:

Saját készítésű kérdőív (kétévenként).

Szempontsor a minőségi bérpótlék odaítéléséhez (évenként)

 

Kiértékelés:

Százalékos forma. Elemzés. Személyes megbeszélés. A kérdőívek kiértékelését követően a Kjt. Vhr. 8. §-a szerint minősítjük a pedagógusokat.

 


„Teljesítményértékelési rendszer egyenértékűsítése a Kjt. Minősítési rendszerével

Kjt. Vhr. 8.§

(2) A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni:

a)      Nyolcvantól száz százalékig

kiválóan alkalmas

b)      Hatvantól hetvenkilenc százalékig

alkalmas

c)      Harminctól ötvenkilenc százalékig

kevéssé alkalmas

d)      Harminc százalék alatt

alkalmatlan

Minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.

(3) Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény – ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is – alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.”

 

Eredmény:

Intézkedési terv.


I. Pedagógusok önértékelése (óvoda, iskola, diákotthon)

Az értékelés szempontjai:

 

 

Délelőtt

Délután

1. Oktató-nevelő munka:

60%

40%

2. Adminisztráció

10%

10%

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok:

10%

30%

4. Kapcsolattartás szülőkkel:

10%

10%

5. Tantestületi munkában való részvétel:

10%

10%

 

 

1

2

3

4

5

 

1.      Oktató-nevelő munka:

 

a.       Munkám szakszerű, következetes és hatékony.

 

 

 

 

 

b.      Munkahelyemre munkakezdés előtt 10 perccel korábban érkezem, pontosan kezdem a tanórát, vállalt feladataimat.

 

 

 

 

 

 

c.       Készítek tanóráimra oktatási segédanyagokat. (feladatlap, szemléltető eszköz, kép, stb.)

 

 

 

 

 

 

d.      Rendszeresen javítom a tanulók írásbeli munkáit. (dolgozat, munkafüzet, feladatlap)

 

 

 

 

 

 

e.       Tanóráimon differenciálok, jól motiválok.

 

 

 

 

 

 

f.        A vezetők által látogatott óra véleményem szerint:

 

 

 

 

 

 

g.       Az adott osztály pedagógusaival folytatok szakmai megbeszéléseket.

 

 

 

 

 

 

h.       Figyelemmel kísérem a tanulói gyógyászati segédeszközök használatát, állapotát.

 

 

 

 

 

 

Csak délelőtt tanítóknak!

 

a.       Kellő körültekintéssel választom ki a tankönyveket, oktatási segédeszközöket.

 

 

 

 

 

 

b.      Kihasználom az intézmény korszerű termeiben, eszközeiben rejlő lehetőségeket.

 

 

 

 

 

 

c.       Kellő mértékben megtanítom a tanórán az elsajátítandó tananyagot. (Nem délutánra marad a megértés!)

 

 

 

 

 

 

d.      Munkám során folyamatosan szem előtt tartom az intézményi fő feladatokat.

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

 

2. Adminisztráció:

a.       Határidőre és pontosan végzem el írásbeli munkáimat. (pedagógiai jellemzés, beszámolók, tervek, óraszám-kimutatás, stb.)

 

 

 

 

 

b.      Naprakészek és pontosak a tanügyi nyilvántartásaim. (napló, bizonyítvány, törzskönyv, hiányzás, stb.)

 

 

 

 

 

 

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok:

a.       Részt veszek az intézményi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

 

 

 

 

 

 

b.      Részt veszek a tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészítésben.

 

 

 

 

 

 

Csak nevelőtanárok!

a.       Vállalom tanulóink kísérését különböző rendezvényekre, programokra.

 

 

 

 

 

 

b.      Szakköri vagy érdeklődési kör vezetőjeként végzett munkám:

 

 

 

 

 

 

c.       Együttműködöm az intézmény többi dolgozójával abban, hogy nevelési elveink a nap minden szakában érvényesüljenek.

 

 

 

 

 

 

e.       Programok szervezésével csökkentem tanítványaink elszigeteltségét.

 

 

 

 

 

 

4. Kapcsolattartás szülőkkel:

a.       Tájékoztatom a szülőket a tanuló előmeneteléről (ellenőrzőn, üzenő füzeten keresztül, stb.)

 

 

 

 

 

 

b.      Korrekt partneri viszony kialakítására törekszem.

 

 

 

 

 

 

5. Tantestületi munkában való részvétel

a.       Részt veszek pályázatíráson.

 

 

 

 

 

 

b.      A tantestületben kiegyensúlyozott munkatársi kapcsolatokat alakítok ki.

 

 

 

 

 

 


 

Pedagógusok önértékelése (pedagógiai szakszolgálat)

 

Az önértékelés szempontjai:

1. Oktató-nevelő munka:

60%

2. Adminisztráció:

10%

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok:

10%

4. Kapcsolattartás szülőkkel:

10%

5. Tantestületi munkában való részvétel: 

10%

 

1

2

3

4

5

 

1. Oktató-nevelő munka

a.       Munkám szakszerű, következetes és hatékony

 

 

 

 

 

 

b.      Munkahelyemre munkakezdés előtt 10 perccel korábban érkezem, pontosan kezdem a tanórát

 

 

 

 

 

 

c.       Készítek tanóráimra oktatási segédanyagokat. (feladatlap, szemléltető eszköz, kép, stb.)

 

 

 

 

 

 

d.      A szülőkkel szoros kapcsolatot tartok fenn és bevonom őket a fejlesztőmunkába.

 

 

 

 

 

 

e.       Egyéni fejlesztési terv szerint végzem munkámat.

 

 

 

 

 

 

f.        A vezetők által látogatott óra véleményem szerint:

 

 

 

 

 

 

g.       Az integráló intézmény pedagógusaival szakmai megbeszéléseket folytatok.

 

 

 

 

 

 

h.       Figyelemmel kísérem a tanulói gyógyászati segédeszközök használatát, állapotát.

 

 

 

 

 

 

i.         Kellő körültekintéssel választom ki a fejlesztő eszközöket.

 

 

 

 

 

 

j.        Kihasználom az intézmény korszerű eszközeiben rejlő lehetőségeket.

 

 

 

 

 

 

k.      A módszerek és tartalom megválasztásában igazodom az életkori sajátosságokhoz.

 

 

 

 

 

 

l.         Szakmai kapcsolatot tartok fenn az intézmény többi pedagógusával.

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

 

2. Adminisztráció

a)      Határidőre és pontosan végzem el írásbeli munkáimat.(pedagógiai jellemzés, beszámolók, tervek, óraszámkimutatás, stb.)

 

 

 

 

 

 

b)      Naprakészek és pontosak a tanügyi és egyéb nyilvántartásaim. (napló, útnyilvántartás, hiányzás, stb.)

 

 

 

 

 

 

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok

a.       Részt veszek a pedagógiai szakszolgálati programok szervezésében és lebonyolításában.

 

 

 

 

 

 

b.      Részt veszek az audiológiai munkában, ill. együttműködöm a szakértői bizottságokkal

 

 

 

 

 

 

4. Kapcsolattartás szülőkkel

a.       Tájékoztatom a szülőket a tanuló fejlődéséről.

 

 

 

 

 

 

b.      Korrekt partneri viszony kialakítására törekszem.

 

 

 

 

 

 

5. Tantestületi munkában való részvétel.

a.       Részt veszek pályázatíráson.

 

 

 

 

 

 

b.      A tantestületben kiegyensúlyozott munkatársi kapcsolatokat alakítok ki.

 

 

 

 

 

 


 

II. Pedagógusok értékelése a vezetők által (óvoda, iskola, diákotthon)

 

 

 

Délelőtt

Délután

1. Oktató-nevelő munka:

60%

40%

2. Adminisztráció:

10%

10%

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok:

10%

10%

4. Kapcsolattartás szülőkkel:

10%

10%

5. Tantestületi munkában való részvétel: 

10%

10%

 

1

2

3

4

5

 

2.      Oktató-nevelő munka:

a.       Munkája szakszerű, következetes és hatékony

 

 

 

 

 

 

b.      Munkahelyére munkakezdés előtt 10 perccel korábban érkezik, pontosan kezdi a tanórát és egyéb vállalt feladatait

 

 

 

 

 

 

c.       Készít tanóráira oktatási segédanyagokat. (feladatlap, szemléltető eszköz, kép, stb.)

 

 

 

 

 

 

d.      Javítja a tanulók írásbeli munkáit (dolgozat, munkafüzet, feladatlap)

 

 

 

 

 

 

e.       Tanóráin differenciál, jól motivál

 

 

 

 

 

 

f.        Az óralátogatás véleményének számszerűsítése

 

 

 

 

 

 

g.       Az adott osztály pedagógusaival rendszeresen folytat szakmai megbeszéléseket

 

 

 

 

 

 

h.       Figyelemmel kíséri a tanulói gyógyászati segédeszközök használatát, állapotát

 

 

 

 

 

 

Csak délelőtt tanítóknak!

 

a.       Kellő körültekintéssel választja ki a tankönyveket, oktatási segédeszközöket.

 

 

 

 

 

 

b.      Kihasználja az intézmény korszerű termeiben, eszközeiben rejlő lehetőségeket.

 

 

 

 

 

 

c.       Kellő mértékben megtanítja a tanóráin az elsajátítandó tananyagot. (Nem délutánra marad a megértés!)

 

 

 

 

 

 

d.      Munkája során folyamatosan szem előtt tartja az intézményi fő feladatokat.

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

 

2. Adminisztráció.

a.       Határidőre és pontosan végzi el írásbeli munkáit (pedagógiai jellemzés, beszámolók, tervek, óraszám-kimutatás, stb.)

 

 

 

 

 

b.      Naprakészek és pontosak a tanügyi nyilvántartásai. (napló, bizonyítvány, törzskönyv, hiányzás, stb.)

 

 

 

 

 

 

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok.

a.       Részt vesz az intézményi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

 

 

 

 

 

 

b.      Részt vesz a tanulmányi és egyéb versenyekre való felkészítésben.

 

 

 

 

 

 

Csak nevelőtanárok!

a.       Vállalja tanulóink kísérését különböző rendezvényekre

 

 

 

 

 

 

b.      Érdeklődési és szakkör vezetőjeként végzett munkája

 

 

 

 

 

 

c.       Együttműködik az intézmény többi dolgozójával abban, hogy nevelési elveink a nap minden szakában érvényesüljenek.

 

 

 

 

 

 

d.      Programok szervezésével csökkenti tanítványaink elszigeteltségét.

 

 

 

 

 

 

4. Kapcsolattartás szülőkkel.

a.       Tájékoztatja a szülőket a tanuló előmeneteléről (ellenőrzőn, üzenő füzeten, stb. keresztül)

 

 

 

 

 

 

b.      Korrekt partneri viszony kialakítására törekszik.

 

 

 

 

 

 

5. Tantestületi munkában való részvétel.

a.       Részt vesz pályázatíráson.

 

 

 

 

 

 

b.      A tantestületben kiegyensúlyozott munkatársi kapcsolatokat alakít ki.

 

 

 

 

 

 


 Pedagógusok értékelése a vezetők által (pedagógiai szakszolgálat)

 

Az önértékelés szempontjai:

1. Oktató-nevelő munka:

60%

2. Adminisztráció:

10%

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok:

10%

4. Kapcsolattartás szülőkkel:

10%

5. Tantestületi munkában való részvétel: 

10%

 

1

2

3

4

5

 

1. Oktató-nevelő munka.

a.       Munkája szakszerű, következetes és hatékony

 

 

 

 

 

 

b.      Munkahelyére munkakezdés előtt 10 perccel korábban érkezik, pontosan kezdi a tanórát.

 

 

 

 

 

 

c.       Tanóráira oktatási segédanyagokat készít. (feladatlap, szemléltető eszköz, kép, stb.)

 

 

 

 

 

 

d.      A szülőkkel szoros kapcsolatot tart fenn és bevonja őket a fejlesztőmunkába.

 

 

 

 

 

 

e.       Az egyéni fejlesztési terv szerint végzi munkáját.

 

 

 

 

 

 

f.        Az óralátogatás véleményének számszerűsítése

 

 

 

 

 

 

g.       Az integráló intézmény pedagógusaival szakmai megbeszéléseket folytat.

 

 

 

 

 

 

h.       Figyelemmel kíséri a tanulói gyógyászati segédeszközök használatát, állapotát.

 

 

 

 

 

 

i.         Kellő körültekintéssel választja ki az eszközöket.

 

 

 

 

 

 

j.        Kihasználja az intézmény korszerű eszközeiben rejlő lehetőségeket.

 

 

 

 

 

 

k.      A módszerek és tartalom megválasztásában igazodik az életkori sajátosságokhoz.

 

 

 

 

 

 

l.         Szakmai kapcsolatot tart fenn az intézmény többi pedagógusával.

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

 

2. Adminisztráció.

a.       Határidőre és pontosan végzi el írásbeli munkáit. (pedagógiai jellemzés, beszámolók, tervek, óraszámkimutatás, stb.)

 

 

 

 

 

 

b.      Naprakészek és pontosak a tanügyi és egyéb nyilvántartásai. (napló, útnyilvántartás, hiányzás, stb.)

 

 

 

 

 

 

3. Tanórán kívüli elfoglaltságok.

a.       Részt vesz a pedagógiai szakszolgálati programok szervezésében és lebonyolításában.

 

 

 

 

 

 

b.      Részt vesz az audiológiai munkában.

 

 

 

 

 

 

4. Kapcsolattartás szülőkkel.

a.       Tájékoztatja a szülőket a tanuló előmeneteléről.

 

 

 

 

 

 

b.      Korrekt partneri viszony kialakítására törekszik.

 

 

 

 

 

 

5. Tantestületi munkában való részvétel.

a.       Részt vesz továbbképzéseken, pályázatíráson.

 

 

 

 

 

 

b.      A tantestületben kiegyensúlyozott munkatársi kapcsolatokat alakít ki.

 

 

 

 

 

 


 

III. A vezetők értékelése a pedagógusok által

 

1

2

3

4

5

Szempontok

1.      Munkaszervezés

a.       Az intézmény és a tanulók érdekeit szem előtt tartva törekszik a pedagógusok személyiségének, egyéni érdekeinek érvényesítésére.

 

 

 

 

 

 

b.      A pedagógusok egyenletes terhelése megvalósul.

 

 

 

 

 

 

2.      Információáramlás

a.       Az új információt időben közli.

 

 

 

 

 

 

b.      Az információt pontosan, a megfelelő emberekhez eljuttatja.

 

 

 

 

 

 

3.      Ellenőrzési feladatok ellátása

a.       Ellenőrzései rendszeresek, következetesek.

 

 

 

 

 

 

b.      Ellenőrzéseit világos szempontok szerint végzi.

 

 

 

 

 

 

4.      Értékelő munkája

a.       Értékelő munkáját elfogulatlanul végzi.

 

 

 

 

 

 

b.      Értékelő munkája az oktatónevelő munka színvonalának emelését szolgálja.

 

 

 

 

 

 

5.      Döntései

a.       Döntéseit időben hozza meg.

 

 

 

 

 

 

b.      Döntései demokratikusak, az intézmény érdekeit szolgálják.

 

 

 

 

 

 

6.      Kommunikációs készsége

a.       Az információt érthetően, lényegre törően fogalmazza meg.

 

 

 

 

 

 

b.      Kommunikációja hiteles, figyel a visszacsatolásra.

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

 

7.      Együttműködési készsége

a.       Nyitott munkatársai ötleteire, építő javaslataira.

 

 

 

 

 

 

b.      Kollégái számára elérhető, együttműködését elfogulatlanság, következetesség jellemzi.

 

 

 

 

 

 

8.      Szakmai felkészültsége

a.       Szakmai felkészültségét hasznosítja munkája során.

 

 

 

 

 

 

b.      A hatékony munkavégzést elősegítő továbbképzéseken, pályázatokon vesz részt.

 

 

 

 

 

 

9.      Konfliktuskezelése

a.       Képes az objektivitásra, az érintett felek szempontjait tekintetbe veszi.

 

 

 

 

 

 

b.      Megfelelő empátiával rendelkezik.

 

 

 

 

 

 

10.  Az intézmény képviselete, menedzselése

a.       Eredményesen képviseli a dolgozók és az iskola érdekeit a különböző fórumokon.

 

 

 

 

 

 

b.      Nyitott a kapcsolatépítésre az intézmény érdekében.

 

 

 

 

 

 


IV. Intézményi önértékelés tartalma

 

 

1.      Célkitűzéseink

2.      Tárgyi és személyi feltételeink

3.      Tanulói létszámadatok

4.      Gazdálkodásunk főbb mutatói

5.      Erősségeink – gyengeségeink

6.      Külső és belső partnereink elégedettsége

7.      Összefoglalás

8.      Intézkedési terv


V. A teljesítményértékelés rendje

 

1.      A mérés dokumentumainak előkészítése
Végzi: támogató szervezet
Felelősök: igazgató helyettesek
Határidő: januárban

 

2.      A mérések elvégzése
Végzi: támogató szervezet
Felelősök: igazgató helyettesek
Határidő: február

 

3.      Az eredmények összesítése, elemzése
Végzi: támogató szervezet
Felelősök: igazgató helyettesek
Határidő: március

 

4.      Az intézményi önértékelés elkészítése
Végzi: Igazgató, gazdaságvezető, igazgató helyettesek
Határidő: június

 

5.      Az önértékelés ismertetése a partnerekkel
Határidő: október
Felelős: igazgató

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'Közzétételi lista'  című téma valamennyi cikke
Tantestület :  Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. ...
Tantestület :  HÁZIREND ...
Tantestület :  Intézményünk kollégiumának adatai ...
Tantestület :  Az intézményünkben működő óvoda adatai ...
Tantestület :  A nevelő-oktató munkát segítők ...
Tantestület :  A 2014-es partneri elégedettségmérés eredményeinek összefoglalása ...
Tantestület :  Lemorzsolódási adatok ...
Tantestület :  Teljesítményértékelés ... Ezt olvasom!
Tantestület :  Beszámoló intézményünk Minőségirányítási programjának végrehajtásáról ...
Tantestület :  Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014. ...
Tantestület :  Pedagógusaink végzettsége a 2020/21-es tanévben ...

 
    


Generálás ideje: 0.03 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  


...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Méghogy az úszástól jó alakod lesz. Nézd meg a bálnákat!

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények.../a>
 
Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ


Statisztika
Te vagy itt a(z)
2421560
látogató!
Ma  173,
ebben a hónapban
11012 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester