AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2021.10.05. Olv: 50

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

A felsős módszertani munkaközösség munkaterve

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

A módszertani munkaközösség tagjai/ tanított tantárgyai:

 

Osztályfőnöki:

Zsdánszki Csilla /6. osztály/

Lugosi Andrea/ log. 7. osztály/

Marton Ibolya /7. osztály/

Pongó János /8. osztály/

Dudásné Móger Éva /5. osztály/

 

Magyar:

Pon gó János /5. és 8. osztály/

Zsdánszki Csilla /6. osztály. log.7, log.8./

Marton Ibolya /7. osztály/

 

Történelem:

Zsdánszki Csilla /6. osztály/

Marton Ibolya /5. és 7. és 8. osztály/

 

Matematika:

Dudásné Móger Éva /5. osztály, 8. osztály, log.7. és log.8. /

 

Fizika:

Dudásné Móger Éva /log.7./

Erdélyi László /7. és 8. osztály és log.8./

 

Kémia:

Dudásné Móger Éva /log.7, log.8 és 7. és 8. osztály/

 

Természettudomány/ Földrajz:

            Marton Ibolya / 5. és 8. osztály/

 

Biológia:

Lugosi Andrea / log.7 és log.8. /
            Marton Ibolya /7. osztály/

 

Technika és életvitel/ Technika és tervezés:

Erdélyi László/ 3. 4. 5. 6. 7. oszt, ill. log.2. log.3. log.4. log7. log.8./

 

Informatika – Digitális kultúra:

Pongó János /5. 6. 7. 8. osztály   log.7. és log.8, /

 

Testnevelés:

Lugosi Andrea /4. 5. 6. 7. és 8. osztály, ill. log.7. és log.8. /

 

Egyéni anyanyelv:

Marton Ibolya /7. osztály/

 

Rajz és vizuális kultúra:

Erdélyi László /7. osztály/

 

Rehabilitáció:

Erdélyi László /5. osztály/

 

Alapozó terápia:

Lugosi Andrea /log. óvodai csoport /

 

 

Munkaközösségünk az idei tanévben 6 főből áll.

 

Tantárgyaink tanítása során kiemelten figyelünk az iskolai munkaterv fő feladataira.

Ezek az idei tanévben is a következők:

  • Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
  • Az önálló tanulás támogatása (tantermen belüli és tantermen kívüli nevelés-oktatás során) képességek: stressztűrés, kitartás, feladattudat, felelősség, időbeosztás, önellenőrzés, tanulásmódszertan
  • Felelősségvállalás magunkért és egymásért (közvetlen környezetünk védelme, járványveszély, digitális tér)

 

A tanulók hallására alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazását szaktárgyaink tanóráin továbbra is követjük. A hangos beszéd alkalmazására, megkövetelésére, szakkifejezések használatára törekszünk. Figyelmet fordítunk a tanulók önálló munkájának tervezésére, szervezésére, az egyéni bánásmód szerinti foglalkoztatásukra. Igyekszünk alkalmazni a hatékonyabb munkaformákat (pármunka, csoportmunka, együttműködés, kooperatív technikák). Fontosnak tartjuk a helyes, felelősségteljes magatartásformák elfogadását (különös tekintettel a járványveszélyre), alkalmazkodó, egymást segítő, tisztelettudó viselkedésformák kialakítását

 

Egymás munkáját segítjük, rendszeresen megbeszéléseket tartunk. Tapasztalatcseréket, igény szerint kölcsönös óralátogatásokat tervezünk. Bekapcsolódunk az intézményi önértékelésbe. Szakmai tanfolyamokon, előadásokon, szaktárgyainkban továbbképzéseken veszünk részt.

Szeptemberben elkészítjük a tanmeneteket, különösen ügyelve az előző két tanév tantermen kívüli oktatása során nehézséget jelentő témakörök ismétlésére, gyakorlására, a lemaradt tanulók felzárkóztatására, az elmaradt tananyagok pótlására. Figyelemmel kísérjük az új módszertani kiadványokat, könyveket. /NAT2020 ill. Újgenerációs tankönyvek használata, más OFI-s tankönyvek kipróbálása, a szaktantárgyainkban használható kiadványok, digitális tananyagok gyűjtése., az előző tanévek tantermen kívüli oktatása során tapasztaltak, „bevált gyakorlatok” átadása/

 

Osztályfőnökként más munkaközösség munkájába is bekapcsolódunk, személyes példával, játékos csoportfoglalkozásokkal, vetélkedőkkel, - amennyiben a járványügyi helyzet megengedi - osztályok közötti közös programokkal igyekszünk a felelősségteljes, harmonikus társas kapcsolatokhoz szükséges képességeket kialakítani, fejleszteni. A Diákönkormányzat által tervezett programok megvalósulását főszervezőként, felelősként segítjük.

 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tekintjük az eredményes ismeretszerzés, biztos tudás érdekében a tanulási folyamat hatékonyságát segíteni, a digitális tér biztonságos használatára törekedni, s ezt tanítványainknak is megmutatni, tantárgyaink sajátosságaival a munkára nevelés és a környezettudatos magatartás kialakításának feladatait kihasználni.

 

Továbbra is támogatjuk az IKT eszközök használatát tanítási munkánkban.

Pongó János évek óta karbantartja a számítógépeket, szerkeszti az iskola Web-lapját, ill. az iskolai ünnepségek számítógépes bemutatóit, képes, zenés összeállításait.

Segítséget nyújtunk a digitális tananyagok, az iskolai digitális és aktív tábla, az érintőpanel megismeréséhez, mi is gyakorlati tapasztalatokkal szeretnénk bővíteni ismereteinket, és igény esetén a megszerzett tudásunkat az érdeklődőkkel megosztani.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink is biztosan és helyesen használják a számítógépet, ezért az esti órákban heti két alkalommal az érdeklődők idén is informatika szakkörön vehetnek részt.

Felelős:

Pongó János

 

Szaktárgyainkban a tanulmányi versenyekre való felkészülést segítjük, házi versenyeket szervezünk, szakkört tartunk.

Ha a járványhelyzet megengedi májusban Kaposváron rendezik a hallássérült tanulók Országos Borbély Sándor Tanulmányi Versenyét. Matematikából a 6. osztályosoknak, anyanyelvi ismeretekből és komplex társadalomismeretből a 7-8. osztályos tanulóknak írtak ki versenyt. Az előző tanévekhez hasonlóan idén is szeretnénk versenyzőket indítani. A versenyekre egész évben folyamatosan készülünk.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Zsdánszki Csilla

Pongó János

Marton Ibolya

 

Mivel a járványhelyzet miatt az országos tanulmányi versenyek megrendezése, az ezen való részvétel bizonytalan, szeretnénk idén is iskolai házi versenyeket rendezni részben a 120. jubileumi tanév tiszteletére is.

Első félévi tervünk a lassan már hagyományos „rovásírás verseny” szervezése.

Felelős:

Pongó János

 

A szövegértés és logikai gondolkodás fejlesztésére a matematika órákon eddig is nagy hangsúlyt fektettünk. A táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. Az előző tanévekhez hasonlóan idén is tervezzük egy játékos délutáni foglalkozás tartását a második félévben a téli hónapok során a nevelőtanárokkal együttműködve, ahol egy-egy logikai játékot (amőba, dáma, malom, tantrix, tangram, sudoku, torpedo stb) ismerhetnek meg az iskola felső tagozatos tanulói.

Felelősök:

Erdélyi László

Dudásné Móger Éva

 

Októberben már hagyományos a Mlinkó-héten az iskolatörténeti vetélkedő. Az előző évek versenyein felbuzdulva idén is szeretnénk a felelősségteljes magatartás, tolerancia, empátia, egymás segítése, elfogadása jegyében, egy játékos vetélkedőt szervezni a felsős tanulóknak elsősorban a 120. jubileumi tanév tiszteletére, a járványhelyzet miatt valószínű, hogy több helyszínen. Tervünk, az előző tanévekhez hasonlóan, hogy az idei vetélkedő feladatainak megoldásához is aktívan kelljen használni az iskola Web-lapját a tanulóknak.

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

 

Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja - az iskolai fő feladatokhoz kapcsolódva - ebben a tanévben is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozását és a tevékeny részvételt a tanulókkal ebben a munkában.

Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi idén is igyekszünk részt venni a környezetvédelemmel kapcsolatos városi rendezvényeken. (pl. Kutatók éjszakája, Föld napja,  stb.)

Idén az 5. osztályosokkal vállaljuk, hogy az elhasznált és csoportonként összegyűjtött elemeket rendszeresen mérjük, a „verseny” eredményét közzétesszük a faliújságon.

Felelős:

Dudásné Móger Éva

 

Szeptember végén az Európai Sporthéthez, ill. a Magyar Diáksport Napjához kapcsolódva szeretnénk a „hagyományos” szabadtéri futást, ill. egy játékos „sportnapot” szervezni.

Idén is elvégezzük az 5-8. osztályos tanulók fittség mérését, ill. az adatok feltöltését.

Felelős:

Lugosi Andrea

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink pontosan ismerjék a közlekedés szabályait, a szabályos kerékpározást. Ezt a technika órákon, ill. szakkör keretében valósítanánk meg. Terveink között szerepel félévenként egy-egy alkalommal kerékpáros játékos ügyességi verseny szervezése a nevelőtanári munkaközösséggel együttműködve.

Felelős:

Erdélyi László

 

Ebben a tanévben két nyolcadik osztályunk végez. Vannak már ugyan tapasztalataink, de a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos teendőkre továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetünk. Feladatunk olyan szakmák, középiskolák felkutatása elsősorban Heves és Borsod megyében, ahol hallássérült, ill. beszédfogyatékos diákjaink folytathatják tanulmányaikat.

Októberben Pályaorientációs Napot szervezünk. A 7. és 8. osztályosokkal szeretnénk megismertetni, kipróbálni az Oktatási Hivatal által fejlesztett a pályaválasztást segítő webes alkalmazást (Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz – POM) Amennyiben a járványügyi helyzet engedi nyílt napokon, tanácsadásokon, üzemlátogatásokon veszünk részt, ill. különböző szakmákkal ismertetjük meg tanulóinkat. Igyekszünk még jobban megismerni, s tanulóinkkal és a szülőkkel is megismertetni a szakképzést érintő változásokat (Szakképzés 4.0), a duális képzést, az új ágazati alapszakmákat. A sikeres központi felvételi érdekében magyarból és matematikából felkészítő foglalkozásokat tartunk az érdeklődő tanulóknak.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Pongó János

Zsdánszki Csilla

 

 

Összeállította:
Dudásné Móger Éva
munkaközösség-vezető

 

 

 

Eger, 2021. szeptember 22.

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális MUNKATERVEK  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete az aktuális tanévre...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve...
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve...     ☚ Ezt olvasom!  
Tantestület :  Kollégiumi nevelőtanári módszertani munkaközösségének munkaterve...
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (második félév)...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás...
Tantestület :  Munkaterv a 2021/2022-es tanévre...

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.A földön nincs értelmes élet, én is csak beugrottam.

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat


 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 Digitális kompetencia fejlesztése...
 Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki...
 A háromlabdás kaszkáddobás a tanulási...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31– jún. 2.
 Családi nap: 2021. szeptember 13 - 15.
 Családi nap: 2021. október 1 – 3.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények...
 Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 Workshop befog... - Füzesabony
 Workshop befog... - Szerencs
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2661257
látogató!
Ma  270,
ebben a hónapban
8833 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester